Author Archives: amtpartner

Wsparcie dla projektów dotyczących rozwoju usług społecznych na Pomorzu – nabór wydłużony!

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ogłosił nabór wniosków do poddziałania 6.2.2 Read more …

Nabór wniosków o dofinansowanie dla projektów z zakresu poprawy jakości środowiska miejskiego

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił kolejny nabór wniosków do działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Read more …

Doradztwo w zakresie rewitalizacji miast

Jesteśmy skutecznymi partnerami w zakresie opracowania dokumentacji do zintegrowanych projektów Read more …

Kolejny nabór wniosków na dofinansowanie projektów z dziedziny kultury i dziedzictwa narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabór wniosków do działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Read more …

Wsparcie dla pomorskich projektów z zakresu ochrony różnorodności biologicznej

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ogłosił nabór wniosków do działania 11.4 Read more …

Ponad 230 mln zł na inwestycje w rozwój ochrony zdrowia na Pomorzu – nabór wydłużony!

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego wydłużył nabór wniosków do poddziałania 7.1.2 Read more …

Nabór projektów do działania 11.1 Ograniczanie zagrożeń naturalnych RPO WP 2014-2020

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ogłosił nabór wniosków do działania 11.1 Read more …

Dofinansowanie dla projektów z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ogłosił nabór wniosków do poddziałania 10.3.1 Read more …

Wsparcie na realizację Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ogłosił nabór wniosków do działania 11.2 Read more …

Nabór projektów do działania 8.4 RPO WP 2014-2020 realizowanych w ramach przedsięwzięć strategicznych

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ogłosił nabór wniosków do działania 8.4. Read more …