Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadami”.

Celem głównym programu jest realizacja zasad gospodarki odpadami, w tym odpadami medycznymi, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania z odpadami, poprzez:

  • zapobieganie powstawaniu odpadów;
  • ustanowienie i utrzymanie powszechnych systemów selektywnego zbierania odpadów.

Rodzaje projektów

Budowa nowych, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (w tym medycznych) poprzez ich termiczne przekształcenie.

 Kto może składać wnioski?

  • Przedsiębiorcy – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego, spółdzielnie
  • Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Rodzaje kwalifikujących się działań

  • koszty związane z przygotowaniem przedsięwzięcia, kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 5% sumy kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia,
  • koszty nabycia nieruchomości niezabudowanej, nieruchomości zabudowanej kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 15% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia,
  • kwalifikuje się koszty nabycia i dostawy wyłącznie nowych maszyn, urządzeń, narzędzi, przyrządów i aparatury oraz sprzętu i wyposażenia,
  • koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku mogą być kwalifikowane do wysokości nieprzekraczającej 20% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia,
  • kwalifikuje się koszty zapobiegania rozprzestrzenianiu się odorów i hałasu związanych z eksploatacją przedsięwzięcia,
  • kwalifikuje się koszty zbierania, odzysku, w tym recyklingu, oraz unieszkodliwiania odpadów wytworzonych lub zebranych w związku z realizacją przedsięwzięcia

Forma wsparcia

Dotacja

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% w zależności od kategorii kosztu kwalifikowanego.

Pożyczka

Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych.

Termin składania wniosków

od 24.08.2020 r. do 30.06.2022 r.

Okres kwalifikowalności wydatków

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2014 r. do 31.12.2030 r., w którym to poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane.