W ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 rozpocznie się nabór projektów z zakresu poprawy efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych, jest on skierowany głównie do spółdzielni mieszkaniowych na terenie całego kraju.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami poniżej:

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027:

Działanie FENX.01.01. Efektywność energetyczna, Typ projektu: Poprawa efektywności energetycznej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych (wraz z instalacją OZE)

Operator Programu: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ogólne informacje

W ramach Działania realizowane będą projekty wspierające inwestycje w budynkach mieszkalnych, w zakresie poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Realizacja projektów sprzyjać będzie:

  • modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych,
  • zastosowaniu systemów zarządzania energią w budynku.

Zakres działań w odniesieniu do budynków, urządzeń technicznych lub instalacji i procesów technologicznych musi wynikać z audytów energetycznych. W odniesieniu do działań
dot. poprawy efektywności energetycznej budynków, minimalny próg wymaganych oszczędności energii pierwotnej wynosi 30 % (z wyjątkiem zabytków).

Typy projektów

W ramach działania możliwe do sfinansowania są poniższe typy projektów:

1. ocieplenie obiektu,

2. wykorzystanie technologii odzysku ciepła,

3. przyłączenie do sieci ciepłowniczej,

4. instalacja nowych niskoemisyjnych lub odnawialnych źródeł ciepła/energii elektrycznej
na potrzeby własne (wliczając przydomowe magazyny energii i pompy ciepła),

5. wymiana oświetlenia na energooszczędne,

6. instalacja urządzeń umożliwiających indywidualne rozliczenie kosztów ciepła,

7. modernizacja systemów wentylacji i klimatyzacji.

Wnioskodawca

O wsparcie mogą starać się:

  • spółdzielnie mieszkaniowe,
  • spółki prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa, prowadzące działalność mieszkaniową,
  • podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE, działające na rzecz spółdzielni mieszkaniowych i Skarbu Państwa/spółek prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa prowadzących działalność mieszkaniową).

Warunki dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania: 85 % wydatków kwalifikowalnych.

Środki dofinansowania przeznaczone na nabór wniosków: 517 000 000 PLN.

Termin naboru

Najbliższy nabór rozpocznie się 29.03.2024 r. i potrwa do 29.05.2024 r.