Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ogłosił nabór wniosków do działania 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Jakie projekty mogą otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowane mogą zostać projekty obejmujące:

  • budowę, rozbudowę sieci kanalizacji zbiorczych,
  • budowę, rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków,
  • tworzenie i rozbudowę systemów monitoringu i oceny jakości wód powierzchniowych i podziemnych,
  • budowę, rozbudowę infrastruktury zagospodarowania osadów ściekowych.

UWAGA!

W przypadku projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej uprawnionymi do składania wniosków są podmioty odpowiedzialne za realizację wyżej wymienionych zadań w aglomeracjach od 2 do 10 tys. RLM wyznaczonych na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne.

Alokacja środków w konkursie wynosi 40 718 251,83 PLN.

Nabór zostanie przeprowadzony od 2 do 24 listopada 2017 r.

Zapraszamy do współpracy w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla Państwa projektów.