Program ma na celu wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych. Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie powinny być zgodne z obszarami:

               1) Rozwój infrastruktury kultury  (zabytkowej i nie zabytkowej),

               2) Ochrona i podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektów dziedzictwa kulturowego.

Przy czym obszary obejmują kolejno:

               1) Dostosowanie istniejącej infrastruktury kultury (zabytkowej i niezabytkowej) do pełnienia roli miejsc przyjaznych odbiorcom oraz tworzenie (tj. budowa od podstaw) nowej infrastruktury kultury wraz z zakupem niezbędnego sprzętu lub wyposażenia,

               2) Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy obiektach zabytkowych.

Projekt realizowany w ramach tego obszaru nie może być pojedynczą interwencją, tylko musi stanowić część większego przedsięwzięcia, które wiąże rozwój kultury z rozwojem gospodarczym, włączeniem społecznym i innowacjami społecznymi w skali kraju, regionu lub lokalnej. Wsparte projekty będą musiały realizować cele strategii rozwoju kraju, strategii regionalnej lub lokalnej.

Beneficjent

Wnioskodawcami są instytucje kultury, szkoły i uczelnie artystyczne, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego.

Lokalizacja projektów możliwych do wsparcia

Możliwe będą projekty na terenie całego kraju.

Forma wsparcia

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie
projektu to 100%
(dofinansowanie UE 79.71% + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję 20,29%)
Kwota przewidziana na dofinansowanie projektów w naborze: 400 000 000,00 zł.
Szczegóły dofinansowania będą upublicznione wraz z ogłoszeniem pierwszego naboru, którego termin jest przewidziany na 29.06.2023 r.

Warunki finansowe

Maksymalna wartość wydatków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 15% wartości

grantu.

Forma dofinansowania

Dotacja.

Termin składania dokumentacji aplikacyjnej
Termin składania wniosków o dofinansowanie: 01.08.2023 – 29.09.2023 r.

Pozostałe informacje

Planowane są trzy konkurencyjne nabory wniosków (w 2023 i kolejno w 2024 i 2025 roku). Planuje się, że łączna kwota na nabory konkurencyjne w 2024 r. i 2025 r. wyniesie 1,59 mld PLN. Niekonkurencyjne nabory wniosków są planowane, ale na chwilę obecną nie zostały jeszcze określone ich terminy.

Serdecznie zapraszamy do wspólnego realizowania Państwa projektów!