Celem programu jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zmniejszenia zużycia energii w budynkach oraz zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych.

Program realizowany jest ze środków krajowych, a jego operatorem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kto może składać wnioski?

 1. Podmioty sektora finansów publicznych, z wyłączeniem państwowych jednostek budżetowych,
 2. Spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów lub akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych w ustawach,
 3. Organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, a także kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne, które realizują zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów,
 4. Jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe nieposiadające osobowości prawnej,
 5. Parki narodowe.

Typy projektów

Do dofinansowania kwalifikują się poniższe rodzaje przedsięwzięć:

 • inwestycje polegające na budowie nowych budynków użyteczności publicznej (m.in. budynków przeznaczonych na cel oświaty, nauki, wychowania, opieki, kultury, kultu religijnego, pomocy społecznej) i zamieszkania zbiorowego, spełniających warunki programu priorytetowego dotyczące energooszczędności,
 • dokończenie rozpoczętej wcześniej budowy obiektów użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, o których mowa w pkt. 1 pod warunkiem, że w ramach realizowanego przedsięwzięcia osiągnięty zostanie standard w zakresie energooszczędności, o którym mowa w programie priorytetowym,
 • inwestycje polegające na wykonywaniu odbudowy, rozbudowy, nadbudowy budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, również w przypadku zmiany sposobu użytkowania takiego budynku, pod warunkiem, że spełnione są warunki programu;

Minimalny koszt kwalifikowany przedsięwzięcia wynosi 1 mln zł.

Okres kwalifikowalności wydatków

Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.01.2017 r. do 30.06.2025 r.

Forma wsparcia

 • dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych,
 • dofinansowanie w formie dotacji do 40% kosztów kwalifikowanych

Okres wdrażania programu

Program realizowany będzie w latach 2021 – 2025, przy czym:

 • zobowiązania (podpisywanie umów) podejmowane będą do 30.06.2023 r.,
 • środki wydatkowane będą do 20.12.2025 r.

Termin składania wniosków

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Wnioski należy składać w terminie od 24.05.2021 r. do 30.06.2021 r.

 

Zapraszamy do wspólnej realizacji Państwa projektów!