Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ogłosił nabór wniosków do działania 11.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Jakie projekty mogą otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowane mogą zostać projekty obejmujące:

  • budowę lub rozbudowę systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w szczególności punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym wyposażone w segment napraw i ponownego wykorzystania oraz punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych (maksymalna wartość projektu w tej kategorii: 2 mln zł),
  • rozbudowę, przebudowę regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w tym takich ich elementów jak: instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w tym przede wszystkim instalacji do przetwarzania selektywnie zbieranych bioodpadów,
  • budowę instalacji do odzysku lub recyklingu poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych lub stacji przeładunkowych odpadów,
  • budowę, przebudowę i rozbudowę instalacji do zagospodarowywania odpadów ulegających biodegradacji wraz z systemami do selektywnego zbierania bioodpadów,
  • budowę i rozbudowę instalacji do odzysku komunalnych osadów ściekowych na terenie RIPOK.

Finansowane będą wyłącznie projekty wynikające z planu inwestycyjnego dotyczącego gospodarki odpadami komunalnymi opracowanego przez samorząd województwa, stanowiącego załącznik do Planu gospodarki odpadami dla województwa pomorskiego.

Alokacja środków w konkursie wynosi 84 940 188,13 PLN.

Nabór zostanie przeprowadzony od 1 do 22 grudnia 2017 r.

Zapraszamy do współpracy w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla Państwa projektów.