Ministerstwo Zdrowia ogłosiło nabór projektów w ramach Działania: 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia w zakresie wsparcia podmiotów funkcjonujących w obszarze publicznej służby krwi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Ogólne informacje

Celem działania jest wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność. Planowane inwestycje wspomogą system ochrony zdrowia w odbudowie po pandemii.

Beneficjent

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki organizacyjne publicznej służby krwi określone w art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. 2021 poz. 1749 t.j.), realizujące zadania o których mowa w art. 27 ww. ustawy.

Przeznaczenie

Dofinansowanie przyznawane jest na roboty budowlane, doposażenie, w tym zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji.

Wartość projektu

  • Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 100% ze środków EFRR.
  • W ramach naboru nie jest możliwe wsparcie „projektu dużego”, o którym mowa w Rozporządzeniu ogólnym, tj. projektu, dla którego całkowite koszty kwalifikowalne przekraczają kwotę 50 000 000 EUR.

Okres kwalifikowalności wydatków

Początkiem okresu kwalifikowania wydatków jest 1 lutego 2020 r. Końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r.

Procedura/tryb wyboru

Nabór i ocena wniosków będzie przeprowadzona w trybie pozakonkursowym.

Forma wsparcia

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 100%.

Forma dofinansowania

Zaliczka/refundacja

Beneficjent otrzymuje płatność w formie płatności z budżetu środków europejskich, jako refundację poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowanych lub jako zaliczkę na poczet przyszłych wydatków kwalifikowanych.

Termin naboru

Wnioski w naborze można składać do 30 czerwca 2022 r.

Zapraszamy do wspólnej realizacji Państwa projektów!