Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) rozpoczął przyjmowanie wniosków w ramach Programu „Dostępny Samorząd” skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego.

Celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie JST w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062).

Beneficjent

Wnioskodawcą może być jednostka samorządu terytorialnego.

Uprawnione do uzyskania grantu będą JST, które nie później niż w dniu złożenia wniosku o udzielenie grantu wyznaczą osobę pełniącą funkcję koordynatora do spraw dostępności oraz opublikują na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Przeznaczenie

Okres realizacji projektu nie może przekraczać 12 miesięcy oraz musi mieścić się w przedziale czasowym: 1 lipca 2021 r. – 30 czerwca 2023 r.

Katalog kosztów, które będą mogły zostać objęte grantem, będzie obejmował wydatki przeznaczone na:

  • zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,
  • instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
  • zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
  • zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób,
  • zapewnienie dostępności cyfrowej, poprzez spełnienie wymagań określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848),
  • obsługę osób korzystających z usług JST z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,
  • instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,
  • zapewnienie na stronie internetowej JST informacji o zakresie jej działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania,
  • zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z JST w formie określonej w tym wniosku,
  • koszty przygotowania projektu oraz koszty doradztwa w zakresie dostępności w trakcie realizacji projektu.

Forma wsparcia

W projekcie przewiduje się przyznanie 520 grantów w wysokości maksymalnej 100 000 zł oraz 100 grantów, przeznaczonych na dostosowania architektoniczne o większej skali, w wysokości maksymalnej 250 000 zł.

W ramach konkursu finansowane będzie 100% wartości projektu, jeżeli wartość wnioskowanego grantu nie przekracza kwoty 100 000 zł.  W przypadku grantów w wysokości przekraczającej 100 000 zł, wnioskodawca będzie zobowiązany do sfinansowania z innych środków części zaplanowanych wydatków w kwocie stanowiącej równowartość co najmniej 20% kwoty grantu.

Terminy naboru

Wnioski w ramach naboru będą przyjmowane od dnia 21 lutego 2022 r. od godziny 08:00 do dnia 22 kwietnia 2022 r. do godziny 16:00. PFRON zastrzega możliwość skrócenia terminu składania wniosków w ramach naboru.