Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego planuje ogłoszenie naboru wniosków w ramach działania 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Jakie projekty mogą otrzymać dofinansowanie?

W konkursie mogą być realizowane wyłącznie następujące typy projektów:

A. Tworzenie i utrzymanie nowych miejsc w formach opieki nad dziećmi do lat 3, obejmujące m.in.:

 • dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci (także do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami), w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz wynikających z koncepcji uniwersalnego projektowania,
 • zakup i montaż wyposażenia i środków trwałych (w tym m.in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, zabawki),
 • zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania,
 • wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem,
 • modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci,
 • wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym w szczególności wynagrodzenia nauczycieli i personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty żywienia dzieci,
 • inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.

B. Zapewnienie dodatkowych form opieki poprzez pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 (wyłącznie w szczególnie uzasadnionych sytuacjach), obejmujące:

 • pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz kosztów składek na ubezpieczenie społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem, zgodnie z umową o świadczenie usług,
 • pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna dziennego w części odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach projektu,
 • pokrycie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna.

Jakie podmioty są uprawnione do otrzymania wsparcia?

O wsparcie mogą ubiegać się:

 • przedsiębiorcy,
 • organizacje pozarządowe,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
 • podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • związki i stowarzyszenia samorządu terytorialnego
 • ROT/LOT.

Forma wsparcia

 • Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.
 • Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 5%, przy czym poziom ten będzie każdorazowo uzależniony od decyzji IZ RPO WP.
 • Minimalna wartość projektu wynosi 50 tys. PLN.

Nabór wniosków planowany jest w kwietniu 2018 roku.

Zapraszamy do współpracy w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla Państwa projektów.