Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy szczegóły naboru dla Działania 02.05 Woda do spożycia, realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.

Operator Programu: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ogólne informacje

W ramach Działania realizowane będą projekty, wspierające przedsięwzięcia związane z budową i modernizacją infrastruktury niezbędnej do ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody. Wsparcie dotyczyć będzie:

  • ograniczaniu strat i odzysku wody,
  • ponownego użycia wody,
  • zagwarantowaniu dostępu ludzi do odpowiedniej ilości i jakości wody do spożycia poprzez zarządzanie i zapewnienie właściwego bezpieczeństwa dostaw.

Wsparcie przeznaczone jest dla inwestycji dotyczących zaopatrzenia w wodę gmin o liczbie ludności od 15 tys. mieszkańców na terenie całego kraju. W przypadku projektów dotyczących zaopatrzenia w wodę do spożycia na obszarze kliku gmin jednocześnie lub realizowanych przez związki gmin, sposób oceny zostanie doprecyzowany w regulaminie wyboru projektów, dostępnym w momencie rozpoczęcia naboru dla niniejszego działania.

Projekty, które zakładają w swoim zakresie rozbudowę systemów wodociągowych (nowe sieci, nowe stacje uzdatniania wody i ujęcia) mogą być realizowane wyłącznie w sytuacji, gdy obszar, na którym realizowany jest wspomniany zakres inwestycji zlokalizowany jest na terenie aglomeracji, ujętej w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Typy projektów

W ramach działania możliwe do sfinansowania są poniższe typy projektów:

  1. ograniczające straty wody do spożycia w sieciach wodociągowych (wliczając systemy monitorowania niekontrolowanych wycieków z sieci),
  2. zwiększające efektywność dostaw wody, rozwoju systemów ujęć, uzdatniania, zaopatrzenia, dostawy i magazynowania wody (w tym budowa nowych lub modernizacja istniejących sieci wodociągowych, stacji uzdatniania, ujęć i infrastruktury do magazynowania wody do spożycia),
  3. wdrażające inteligentne systemy zarządzania sieciami wodociągowymi,
  4. zmniejszające zużycie wody, ujęcia jej w obieg zamknięty oraz wtórne wykorzystanie wody, w podmiotach bezpośrednio realizujących zadania związane z zaopatrzeniem ludności w wodę.

Uzupełniająco możliwe będą również:

  • działania edukacyjne w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie oszczędzania wody.

Wnioskodawca

O wsparcie mogą starać się:

  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

Warunki dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania: 70 % wydatków kwalifikowalnych.

Podatek VAT stanowi koszt niekwalifikowalny.

Kwota środków na dofinansowanie projektów w naborze wynosi: 300 000 000 PLN

Termin naboru

Najbliższy nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 31.10.2023 i potrwa do 31.01.2024 r.