W ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, pod koniec listopada 2023 r. rozpocznie się nabór wniosków dla działania 02.01. Infrastruktura ciepłownicza. Uprzejmie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami poniżej.

Operator Programu: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ogólne informacje

W ramach Działania realizowane będą projekty, dla których planowane jest osiągnięcie statusu efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego/chłodniczego w zakresie infrastruktury sieciowej. Wsparcie dotyczyć będzie:

 • budowy sieci ciepłowniczej dla przyłączenia nowych odbiorców,
 • modernizacji (przebudowy) sieci ciepłowniczej.

Typy projektów

W ramach działania możliwe do sfinansowania są poniższe typy projektów:

 1. budowa sieci ciepłowniczej/chłodniczej (wraz z magazynem energii),
 2. modernizacja sieci ciepłowniczej/chłodniczej,
 3. magazyn energii cieplnej/elektrycznej,
 4. źródła wysokosprawnej kogeneracji (wraz z magazynem energii).

Uzupełniająco możliwe będą również:

 • działania edukacyjne w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa,
 • współpraca, w tym wymiana wiedzy i doświadczeń, z partnerami z innych Państw Członkowskich UE, kandydujących lub stowarzyszonych.

Sfinansowanie powyższych uzupełniających działań, jest możliwe pod warunkiem, że będzie to bezpośrednio związane z realizowanym projektem.

Wnioskodawca

O wsparcie mogą starać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne JST,
 • przedsiębiorcy i podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST, nie będące przedsiębiorcami,
 • spółdzielnie mieszkaniowe i TBS,
 • podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE[1] działające na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.

Warunki dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania: 79,71 % wydatków kwalifikowalnych.

Podatek VAT stanowi koszt niekwalifikowalny.

Kwota środków na dofinansowanie projektów w naborze wynosi: 100 000 000 PLN

Termin naboru

Najbliższy nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 30.11.2023 i potrwa do 31.01.2024 r.


[1] Dostępna pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32012L0027