Głównym celem programu profilaktycznego jest zwiększenie wczesnego wykrywania oraz prewencja przewlekłych bólów kręgosłupa wśród osób czynnych zawodowo z terenu całego   obszaru Polski  poprzez przeprowadzenie działań edukacyjno-diagnostyczno-terapeutycznych. Zgodnie z zapisami ujętymi w dokumencie pn.: Policypaper dla ochrony zdrowia  na lata 2014-2020. Krajowe ramy strategiczne – działania pilotażowe i testujące w zakresie profilaktyki   zdrowotnej będą służyły wypracowaniu i wdrożeniu w systemie  opieki zdrowotnej rozwiązań skoncentrowanych na zapobieganiu chorobom, które są główną przyczyną dezaktywizacji zawodowej.

Beneficjent

O wsparcie mogą starać się:

  1. uczelnia medyczna działająca w oparciu o ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub
  2. instytut badawczy uczestniczący w systemie ochrony zdrowia działający w oparciu o ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych lub
  3. podmiot leczniczy podsiadający umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej łącznie w rodzaju:
  • ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz
  • leczenie szpitalne w zakresie neurologii lub reumatologii lub ortopedii.

Lokalizacja projektów możliwych do wsparcia

Możliwe będą projekty na terenie całego kraju.

Przeznaczenie

W ramach konkursu będą realizowane określone w SzOOP PO WER następujące typy projektów: Projekty pilotażowe i testujące w zakresie programów profilaktycznych zawierające m. in. komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierający współpracę pomiędzy wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitalami ogólnymi, w celu przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem.

Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują wdrożenie programu polityki pn. Ogólnopolski program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa.

Forma wsparcia

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu to 100%.

Forma dofinansowania

Zaliczka/refundacja

Beneficjent otrzymuje płatność w formie płatności z budżetu środków europejskich, jako refundację poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowanych lub jako zaliczkę na poczet przyszłych wydatków kwalifikowanych.

Terminy naboru

Konkurs ma  charakter otwarty, co oznacza, że Ministerstwo Zdrowia będzie prowadziło nabór wniosków w sposób ciągły od 31 października 2019 r. do dnia zamknięcia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzją IOK.

Zapraszamy do konsultacji Państwa planów inwestycyjnych w kontekście możliwości otrzymania wsparcia!