Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu GEPARD II – transport niskoemisyjny, którego operatorem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem programu jest wsparcie działań jednostek samorządu terytorialnego niezbędnych do realizacji polityki elektromobilności poprzez opracowanie strategii rozwoju elektromobilności dla jednostek samorządu terytorialnego.

Beneficjent

O wsparcie mogą starać się:

  • gminy,
  • powiaty,
  • ich związki

Przeznaczenie

Przygotowanie strategii rozwoju elektromobilności służącej realizacji celów wynikających m.in.: z Programu Rozwoju Elektromobilności w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), w tym w szczególności z:

  • Planu Rozwoju Elektromobilności „Energia do przyszłości”, przyjęty przez Radę Ministrów dnia 16.03.2017 r.;
  • Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, przyjęte przez Radę Ministrów dnia 29.03.2017 r.;
  • Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2018 r. do 31.12.2019r., w którym to poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane.

Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, jeżeli beneficjent ma możliwość żądania zwrotu lub odliczenia podatku VAT (w tym przypadku nie stanowi on także składnika kosztu całkowitego przedsięwzięcia). Jeżeli beneficjent nie ma możliwości zwrotu lub odliczenia podatku VAT, wówczas podatek VAT stanowi koszt kwalifikowany.

Procedura/tryb wyboru

Nabór wniosków odbywa się trybie konkursowym. Podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Poziom dofinansowania

Dofinansowanie jest udzielane w formie dotacji w wysokości:

  1. a) dla miast małych i średnich (zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego) do 100% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 50 tys. zł
  2. b) dla miast dużych (zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego) do 100% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 100 tys. zł,
  3. c) w przypadku pozostałych jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków przy ustalaniu wysokości dofinansowania będzie brana pod uwagę liczba mieszkańców – do 100% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 50 tys. zł dla liczby ludności odpowiadającej liczebności miast małych i średnich oraz do 100% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 100 tys. zł dla liczby ludności odpowiadającej liczebności miast dużych.

Termin naboru

Nabór wniosków trwa do 4 lutego 2019 r.