Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ogłosił nabór wniosków do działania 11.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Jakie projekty mogą otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowane mogą zostać wyłącznie projekty:

  • obejmujące budowę lub rozbudowę systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w szczególności punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym wyposażone w segment napraw i ponownego wykorzystania oraz punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych;
  • wynikające z planu inwestycyjnego dotyczącego gospodarki odpadami komunalnymi opracowanego przez samorząd województwa, który będzie stanowił załącznik do Planu gospodarki odpadami dla województwa pomorskiego.

Alokacja środków w konkursie wynosi 39 644 189 PLN.

Nabór potrwa do 13 stycznia 2017 r.

Zapraszamy do współpracy w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla Państwa projektów.