Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ogłosił nabór wniosków do poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Jakie projekty mogą otrzymać dofinansowanie?

W konkursie mogą być realizowane wyłącznie następujące typy projektów:

 1. Projekty ukierunkowane na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych, spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych, świadczonych w lokalnej społeczności, skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności, w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej, poprzez:

a) rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami, w tym prowadzonych w miejscu zamieszkania, obejmujących m.in.:

 • tworzenie miejsc opieki w istniejących lub nowotworzonych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową, w tym miejsc opieki krótkoterminowej w zastępstwie osób na co dzień opiekujących się osobami niesamodzielnymi,
 • usługi dziennych opiekunów, asystentów osób z niepełnosprawnościami, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzka i inne formy samopomocowe,
 • rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie, np. teleopieka, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) form samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii,

b)rozwój usług w zakresie wsparcia i aktywizacji społecznej osób niesamodzielnych, wyłącznie jako element kompleksowych projektów dotyczących usług asystenckich lub opiekuńczych obejmujący m.in.:

 • tworzenie międzysektorowych zespołów opieki nad osobami z chorobami przewlekłymi,
 • kształcenie kadr opieki nad osobami niesamodzielnymi,
 • usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych (np.: likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi lub zwiększającego ich samodzielność, dowożenie posiłków, przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia),

c)działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi obejmujące m.in.:

 • kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymianę doświadczeń dla opiekunów faktycznych, zwiększających ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi,
 • poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po rożnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i  odciążenia opiekunów faktycznych,
 • tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu w zastępstwie za opiekunów faktycznych w formie pobytu całodobowego lub dziennego,
 • sfinansowanie usługi asystenckiej lub usługi opiekuńczej w celu umożliwienia opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego,

d) działania na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej opiekunów osób niesamodzielnych jako wsparcie towarzyszące w kompleksowych projektach dotyczących usług asystenckich lub opiekuńczych.

 1. Projekty ukierunkowane na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny (w tym rodziny wielodzietnej) i pieczy zastępczej, w szczególności świadczonych w lokalnej społeczności, w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, potrzeb, poprzez:

a)rozwój usług wspierających rodzinę w prawidłowym pełnieniu jej funkcji, w tym działań profilaktycznych mających ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej, obejmujące m.in:

 • konsultacje i poradnictwo specjalistyczne i rodzinne,
 • terapię i mediacje,
 • warsztaty umiejętności rodzicielskich,
 • wsparcie opiekuńcze i specjalistyczne,
 • pomoc prawną, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego,
 • organizację grup wsparcia i grup samopomocowych mających na celu wymianę doświadczeń oraz zapobieganie izolacji rodzin,
 • działania profilaktyczne w postaci pomocy w opiece i wychowaniu dzieci w ramach placówek wsparcia dziennego, o których mowa w art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej prowadzonych w formach: opiekuńczej, specjalistycznej oraz pracy podwórkowej, w tym zarówno tworzenie nowych placówek wsparcia dziennego jak również wsparcie istniejących, pod warunkiem zwiększenia liczby uczestników lub rozszerzenia oferty wsparcia,
 • wspieranie rodzin w organizacji czasu wolnego,
 • wzmacnianie środowiskowych form aktywizacji rodziny, w ramach profilaktyki wykluczenia społecznego wśród dzieci i młodzieży (m.in. asystent rodziny, rodziny wspierające, lokalne grupy wsparcia rodziny),

b)wspieranie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej obejmujące działania prowadzące do powstawania rodzinnych form pieczy zastępczej, obejmujące m.in.:

 • kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego,
 • doskonalenie kompetencji osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą
 1. Rozwój usług wspierających osoby objęte pieczą zastępczą, w tym osoby usamodzielniane z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb, z wykorzystaniem usług aktywnej integracji, o charakterze:

a)społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności, obejmujących m.in.:

 • poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne,
 • warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste,
 • poradnictwo prawne i obywatelskie,
 • wsparcie środowiskowe (np.: animacja pracy, asysta, streetworking),
 • pracę socjalną w przypadku projektów realizowanych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej,

b)zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, obejmujących m.in.:

 • kursy, szkolenia,
 • poradnictwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • staże,
 • zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawców,
 • subsydiowane zatrudnienie,
 • usługi, w tym asystenckie pomagające uzyskać lub utrzymać zatrudnienie w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia,

c)edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, wyłącznie w powiązaniu z usługami o charakterze zawodowym wskazanych w pkt b), obejmujących m.in.:

 • skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz kosztów z nimi związanych,
 • zajęcia o charakterze dydaktyczno-terapeutycznym ukierunkowane na rozwój zainteresowań i aspiracji edukacyjnych,
 • usługi wspierające aktywizację edukacyjną (np. poprzez brokera edukacyjnego).

Jakie podmioty są uprawnione do otrzymania wsparcia?

Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić w szczególności:

 1. organizacje pozarządowe,
 2. podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne,
 3. instytucje pomocy i integracji społecznej,
 4. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 5. związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 6. instytucje wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 7. instytucje resocjalizacyjne,
 8. instytucje opiekuńczo-wychowawcze,
 9. ROT/LOT.

Alokacja środków w konkursie wynosi 33 027 811,76[ PLN.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie do 16 sierpnia 2017 r.

Zapraszamy do współpracy w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla Państwa projektów.