W związku z możliwością uzyskania wsparcia ze środków UE na przedsięwzięcia dotyczące podmiotów ochrony zdrowia realizujących świadczenia z zakresu leczenia szpitalnego (z wyłączeniem projektów dotyczących leczenia chorób psychicznych oraz COVID-19) w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zapraszamy Państwa do współpracy w zakresie opracowania dokumentacji aplikacyjnej.

Kto może składać wnioski?

Podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • przedsiębiorcy,
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 • lekarze i pielęgniarki, którzy wykonują swój zawód w ramach działalności leczniczej i udzielają świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Z wyłączeniem podmiotów z obszaru ZIT Elbląg.

 Na co można otrzymać wsparcie?

Na zasadach i w zakresie zgodnym z Policy Paper dla ochrony zdrowia (dokument stanowiący ramy strategiczne dla interwencji w sektorze ochrony zdrowia) wspierane będą m.in. projekty polegające na:

 1. Schemat B przeznaczony jest dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które realizują stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne dla mieszkańców przynajmniej jednego powiatu (z wyłączeniem ośrodków specjalistycznych):
 • doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną (wraz z zastosowaniem TIK – oprogramowanie sprzęt – jako element projektu);
 • budowa, rozbudowa, modernizacja ww. podmiotów (w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych) – inwestycje w obiekty i zakup wyposażenia (wraz z zastosowaniem TIK – oprogramowanie, sprzęt – jako element projektu).
 1. Schemat C przeznaczony jest dla ośrodków specjalistycznych, tj. podmiotów leczniczych, w których przynajmniej na 3 oddziałach świadczenia wysokospecjalistyczne stanowią ponad 20% wartości wykonywanych świadczeń oraz podmioty monospecjalistyczne prowadzące działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne w trybie dłuższym niż jednodniowe:
 • doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną (wraz z zastosowaniem TIK – oprogramowanie, sprzęt – jako element projektu);
 • budowa, rozbudowa, modernizacja ww. podmiotów (w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych) – inwestycje w obiekty i zakup wyposażenia (wraz z zastosowaniem TIK – oprogramowanie sprzęt – jako element projektu).

 Jakie projekty będą preferowane?

 • efektywne kosztowo i realizowane przez podmioty, które wykazują największą efektywność finansową,
 • przewidujące działania konsolidacyjne i inne formy współpracy podmiotów leczniczych,
 • działania w zakresie reorganizacji i restrukturyzacji wewnątrz podmiotów leczniczych, w celu maksymalizacji wykorzystania infrastruktury, w tym sąsiadującej, oraz stopnia jej dostosowania do istniejących deficytów.

Specyfika naboru:

 1. Premiowane będą projekty realizowane na obszarach strategicznej interwencji:
  1. OSI – Obszary o słabym dostępie do usług publicznych;
  2. OSI – Obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej.
 2. Obszar realizacji projektu – województwo warmińsko-mazurskie
 3. Obowiązkowe jest uzyskanie decyzji wojewody o celowości inwestycji (wniosek w systemie IOWISZ)
 4. Nie jest możliwa realizacja projektów zakończonych/zrealizowanych.
 5. Projekt musi być zgodny z mapą potrzeb zdrowotnych.
 6. Inwestycje polegające na dostosowaniu istniejącej infrastruktury do obowiązujących przepisów są niekwalifikowane, chyba że ich realizacja jest uzasadniona z punktu widzenia poprawy efektywności (w tym kosztowej) i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.
 7. Konieczne jest posiadanie umowy z NFZ na zakres objęty zadaniem.
 8. Budowę nowych obiektów ochrony zdrowia dopuszczać się będzie wyjątkowo, w sytuacji potrzeby wypełnienia luki w systemie usług zdrowotnych i braku innego rozwiązania problemu.

Forma wsparcia

Maksymalny poziom dofinansowania: do 85% kosztów kwalifikowanych.

Minimalna  i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi:

 • Schemat B: minimalna wartość 300 000 PLN, maksymalna wartość 5 000 000 PLN;
 • Schemat C: minimalna wartość 500 000 PLN.

Termin naboru

Wnioski wraz z załącznikami należy składać do 31 sierpnia 2020 roku.