Ministerstwo Zdrowia prowadzi nabór wniosków w ramach Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia w zakresie: wsparcia organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Ogólne informacje

Celem działania jest wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność. Planowane inwestycje wspomogą system ochrony zdrowia w odbudowie po pandemii.

Beneficjent

Do skorzystania z dofinansowania w ramach naboru uprawnione są:

Główny Inspektorat Sanitarny i Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne.

Przeznaczenie

Dofinansowanie przyznawane jest na roboty budowlane, doposażenie, w tym zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji.

W ramach naboru mogą być zgłaszane projekty, których zakres wpisuje się w zadanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczące działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych, w szczególności COVID-19 i innych chorób powodowanych warunkami środowiska co najmniej w jednym z poniższych zakresów:

 • dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych;
 • opracowywanie programów i planów działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej, przekazywanie ich do realizacji podmiotom leczniczym w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej oraz kontrola realizacji tych programów i planów;
 • ustalanie zakresu i terminów szczepień ochronnych oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie;
 • wydawanie zarządzeń i decyzji lub występowanie do innych organów o ich wydanie w wypadkach określonych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych;
 • wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub decyzji o braku podstaw do jej stwierdzenia;
 • planowanie i organizowanie sanitarnego zabezpieczenia granic państwa;
 • nadzór sanitarny nad ruchem pasażerskim i towarowym w morskich i lotniczych portach oraz przystaniach;
 • udzielanie poradnictwa w zakresie spraw sanitarno-epidemiologicznych lekarzom okrętowym i personelowi pomocniczo-lekarskiemu, zatrudnionemu na statkach morskich, żeglugi śródlądowej i powietrznych;
 • kierowanie akcją sanitarną przy masowych przemieszczeniach ludności, zjazdach i zgromadzeniach.

Wartość projektu

 • Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 100% ze środków EFRR.
 • W ramach naboru nie jest możliwe wsparcie „projektu dużego”, o którym mowa w Rozporządzeniu ogólnym, tj. projektu, dla którego całkowite koszty kwalifikowalne przekraczają kwotę 50 000 000 EUR.

Okres kwalifikowalności wydatków

Początkiem okresu kwalifikowania wydatków jest 1 lutego 2020 r. Końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r.

Procedura/tryb wyboru

Nabór i ocena wniosków będzie przeprowadzona w trybie pozakonkursowym.

Forma wsparcia

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 100%.

Forma dofinansowania

Zaliczka/refundacja

Beneficjent otrzymuje płatność w formie płatności z budżetu środków europejskich, jako refundację poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowanych lub jako zaliczkę na poczet przyszłych wydatków kwalifikowanych.

Termin naboru

Wnioski w naborze można składać do 30 czerwca 2022 r.

Zapraszamy do wspólnej realizacji Państwa projektów!