Ministerstwo Zdrowia ogłosiło nabór do działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Celem działania jest wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność. Planowane inwestycje wspomogą system ochrony zdrowia w odbudowie po pandemii.

Nabór zakłada wsparcie oddziałów zakaźnych oraz innych jednostek organizacyjnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom zakaźnym oraz wsparcie pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką na potrzeby oddziałów dedykowanych chorobom zakaźnym.

Beneficjent

O wsparcie mogą starać się podmioty lecznicze, które:

  1. Posiadają w swojej strukturze organizacyjnej oddział zakaźny (przykładowo: Oddział zakaźny, Oddział obserwacyjno-zakaźny), bądź inną jednostkę organizacyjną podmiotu leczniczego (inną niż oddział, przykładowo: Klinikę chorób zakaźnych i chorób wątroby).
  2. W komórkach organizacyjnych wymienionych w pkt 1 a i b na dzień złożenia wniosku bądź najpóźniej w kolejnym okresie kontraktowania świadczeń po zakończeniu realizacji projektu udzielane są/będą świadczenia zdrowotne dedykowane chorobom zakaźnym na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia lub na podstawie innych umów finansowanych ze środków publicznych.

Przeznaczenie

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w zakresie projektów dotyczących:

  • wsparcia oddziałów zakaźnych oraz innych jednostek organizacyjnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom zakaźnym (roboty budowlane, doposażenie, w tym zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji),
  • wsparcia pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką, współpracujących z oddziałami/jednostkami wymienionymi powyżej (roboty budowlane, doposażenie, w tym zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji).

Wartość projektu

  • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych dla projektu wynosi 8 mln PLN
  • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych dla projektu wynosi 2 mln PLN.

Okres kwalifikowalności wydatków

Początkiem okresu kwalifikowania wydatków jest 1 lutego 2020 r. Końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r.

Procedura/tryb wyboru

Nabór i ocena wniosków będzie przeprowadzona w trybie konkursowym.

Forma wsparcia

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 100%

Forma dofinansowania

Zaliczka/refundacja

Beneficjent otrzymuje płatność w formie płatności z budżetu środków europejskich, jako refundację poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowanych lub jako zaliczkę na poczet przyszłych wydatków kwalifikowanych.

Termin naboru

Wnioski w naborze można składać od 31 stycznia 2022 r. do 28 lutego 2022 r.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej realizacji Państwa projektów!