Program Kultura powstał na podstawie dotychczasowych doświadczeń we wdrażaniu funduszy norweskich i EOG w sektorze kultury w Polsce.

Głównym celem Programu jest rozwój współpracy kulturalnej, przedsiębiorczości w sektorze kultury i zarządzania dziedzictwem kulturowym. Realizowane w ramach Programu działania prowadzić będą do osiągnięcia następujących efektów:

 • poprawy w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym,
 • poprawy dostępu do sztuki i kultury,
 • rozpowszechnienia koncepcji rozwoju widowni (ang. audience development),
 • wzrostu wiedzy na temat żydowskiego dziedzictwa kulturowego,
 • poprawy współpracy między instytucjami / organizacjami z Polski oraz Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Celem działania „Zarządzanie dziedzictwem kulturowym” jest poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym poprzez stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej zarówno w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego, jak również w zakresie infrastruktury kulturalnej.

W ramach działania będzie można wdrażać:

 • Projekty dotyczące zachowania dziedzictwa kulturowego (Poddziałanie 1.1: Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego).
 • Projekty dotyczące budowy i rozbudowy nie zabytkowej infrastruktury kultury (Poddziałanie 1.2: Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego).

 

Wnioskodawca

O wsparcie mogą starać się:

 • Publiczne instytucje kultury.
 • Archiwa państwowe.
 • Publiczne szkoły i uczelnie artystyczne.
 • Kościoły i związki wyznaniowe.
 • Organizacje pozarządowe z obszaru kultury.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Podmioty zarządzające obiektami wpisanymi na listę UNESCO lub uznanymi przez prezydenta RP za Pomniki Historii.

 

Przeznaczenie

Poddziałanie 1.1: Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego

(dotyczy obiektów wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków)

Zakres tematyczny podstawowy:

 • ochrona, konserwacja, i/ lub rozbudowa zabytków nieruchomych z ich otoczeniem na potrzeby działalności kulturalnej;
 • ochrona zabytkowych ogrodów i parków.

Elementy dodatkowe – obowiązkowe w każdym projekcie:

 • oferta kulturalna i edukacyjna;
 • szkolenia związane z zakresem projektu, w tym – między innymi – szkolenia zawodowe, kwestie związane z przedsiębiorczością kulturalną, zarządzanie.

Elementy dodatkowe – fakultatywne:

 • ochrona i konserwacja ruchomych obiektów dziedzictwa, w tym: księgozbiory, archiwa, obiekty muzealne;
 • digitalizacja obiektów ruchomych dziedzictwa;
 • zakup sprzętu do działań kulturalnych i ochrony dziedzictwa kulturowego (tylko niezbędnego do osiągnięcia założonego celu).

Poddziałanie 1.2: Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury dla prezentacji dziedzictwa kulturowego

(dotyczy infrastruktury niewpisanej do wojewódzkiego rejestru zabytków)

Zakres tematyczny podstawowy:

 • budowa, rozbudowa, remont infrastruktury kulturalnej;

Elementy dodatkowe – obowiązkowe w każdym projekcie:

 • oferta kulturalna i edukacyjna;
 • szkolenia związane z zakresem projektu, w tym – między innymi – szkolenia zawodowe, kwestie związane z przedsiębiorczością kulturalną, zarządzanie.

Elementy dodatkowe – fakultatywne:

 • ochrona i konserwacja ruchomych obiektów dziedzictwa, w tym: księgozbiory, archiwa, obiekty muzealne;
 • digitalizacja obiektów ruchomych dziedzictwa;
 • zakup sprzętu do działań kulturalnych i ochrony dziedzictwa kulturowego (tylko niezbędnego do osiągnięcia założonego celu).

WAŻNE:

W ramach jednego projektu można połączyć prace z zakresu:

 • ochrony, konserwacji i/ lub rozbudowy zabytków nieruchomych z ich otoczeniem na potrzeby działalności kulturalnej
 • ochrony zabytkowych ogrodów i parków
 • budowy, rozbudowy, remontu infrastruktury kulturalnej.

Udział ww. prac w projekcie może wynosić od 75% do 85% kosztów kwalifikowalnych. Pozostałe 15%-25% kosztów powinno być przeznaczone na:

 • ofertę kulturalną i edukacyjną (obowiązkowo),
 • szkolenia związane z zakresem projektu, w tym – między innymi – szkolenia zawodowe, kwestie związane z przedsiębiorczością kulturalną (obowiązkowo),
 • zarządzanie i promocję,
 • ochronę i konserwację ruchomych obiektów dziedzictwa, w tym: księgozbiorów, archiwów, obiektów muzealnych;
 • digitalizację obiektów ruchomych dziedzictwa;
 • zakup sprzętu do działań kulturalnych i ochrony dziedzictwa kulturowego (tylko niezbędnego do osiągnięcia założonego celu),

 Preferowane będą projekty:

 • wyraźnie poświęcone wymiarowi lokalnemu, tj.
  • dotyczące obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków,
  • dotyczące obiektów ważnych dla społeczności lokalnej (o znacznej wartości dla społeczności lokalnej i mających potencjał, aby stać się miejscem integracji lokalnej),
  • projektów konsultowanych ze społecznościami lokalnymi (poprzez włączenie mieszkańców i organizacji pozarządowych na etapie tworzenia projektu),
  • wykazujących duże zapotrzebowanie na ofertę edukacyjną i kulturalną realizowaną po zakończeniu projektu (na podstawie badań zewnętrznych),
 • dotyczące ochrony zdegradowanych zabytków (wyłącznie dla poddziałania 1.1.),
 • wykorzystujące w nowy sposób powierzchnię na cele działalności kulturalnej (poprzez renowację/modernizację przestrzeni, która nie była wcześniej wykorzystywana do celów kulturalnych, lub w ogóle nie była wykorzystywana – i nadanie jej nowego przeznaczenia),
 • pobudzające przedsiębiorczość (głównie poprzez profesjonalizację kadry zarządzającej lub nawiązanie współpracy między sektorem kultury a sektorem kreatywnym)
 • promujące różnorodność kulturową poprzez np. promocję mniejszości etnicznych i narodowych,
 • przyczyniające się do współpracy z Państwami-Darczyńcami (Norwegia, Islandia, Liechtenstein).

 

Partnerstwo

Projekty mogą (ale nie muszą) być realizowane w partnerstwie z instytucjami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Typy partnerów:

Partnerzy z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu:

 • każdy podmiot, prywatny lub publiczny, komercyjny lub niekomercyjny, oraz organizacje pozarządowe, ustanowione jako podmiot prawny w ww. państwach
 • każda organizacja międzynarodowa, jej organ lub agencje, aktywnie zaangażowane i przyczyniające się do wdrażania programu
 • osoba fizyczna zamieszkująca legalnie w ww. państwach.

Partnerzy z Polski:

 • publiczne instytucje kultury.
 • archiwa państwowe.
 • publiczne szkoły i uczelnie artystyczne.
 • kościoły i związki wyznaniowe.
 • organizacje pozarządowe z obszaru kultury.
 • jednostki samorządu terytorialnego.
 • podmioty zarządzające obiektami wpisanymi na listę UNESCO lub uznanymi przez prezydenta RP za Pomniki Historii.

 

Warunki dofinansowania

Całkowity budżet Programu: 60,2 mln euro, w tym:

 • Poddziałanie 1.1: Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego – 46,7 mln euro
 • Poddziałanie 1.2: Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury dla prezentacji dziedzictwa kulturowego – 13,4 mln euro

Maksymalny poziom dofinansowania: 85% wydatków kwalifikowanych

Kwota dofinansowania: 0,5 – 3,5 mln euro kosztów kwalifikowalnych

Kwalifikowalność wydatków: od decyzji o dofinansowaniu do 30 kwietnia 2024 r.

 

Termin naboru

Nabór wniosków prowadzony będzie do 16 marca 2020 roku.

 

Wybrane wymagane dokumenty na moment aplikacji

 • wniosek o dofinansowanie,
 • studium wykonalności,
 • ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę,
 • kosztorysy inwestorskie poparte analizą rynku,
 • badanie popytu na planowaną ofertę (obowiązkowo opracowane przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny, inny niż wnioskodawca).

Zapraszamy do konsultacji Państwa planów inwestycyjnych w kontekście możliwości otrzymania wsparcia!