Szanowni Państwo, przedstawiamy nabory projektów zintegrowanych – wiążą się one z równoległym złożeniem dwóch wniosków o dofinansowanie, tj. w naborze dla działania 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa oraz w naborze dla działania 6.2. Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej, których szczegóły przedstawiamy poniżej.

Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027:

Działanie 5.8 Edukacja ogólna i zawodowa

Operator Programu: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Ogólne informacje

W ramach Działania realizowane będą projekty, odnoszące się do wsparcia szkolnictwa zawodowego obejmujące m.in.:

 • dostosowywanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy,
 • uwzględniające branże kluczowe dla gospodarki regionu, wsparcie uczniów i osób dorosłych w nabywaniu dodatkowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
 • uruchamianie dodatkowych zajęć,
 • doskonalenie kompetencji nauczycieli przedmiotów zawodowych/instruktorów praktycznej nauki zawodu,
 • promocję kształcenia zawodowego,
 • realizację powyższych działań we współpracy z pracodawcami lub ich organizacjami.

Projekty realizowane będą w formule przedsięwzięć zintegrowanych, bezpośrednio powiązanych oraz posiadających charakter nadrzędny do interwencji prowadzonej w ramach Działania 6.2. Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej.

Typy projektów

W ramach działania możliwe do sfinansowania są poniższe typy projektów:

1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego powinno obejmować m.in.:

 • dostosowywanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy,
 • uwzględniające branże kluczowe dla gospodarki regionu, wsparcie uczniów i osób dorosłych w nabywaniu dodatkowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
 • uruchamianie dodatkowych zajęć,
 • doskonalenie kompetencji nauczycieli przedmiotów zawodowych/instruktorów praktycznej nauki zawodu,
 • promocję kształcenia zawodowego,
 • realizację powyższych działań we współpracy z pracodawcami lub ich organizacjami.

2. Wszystkie działania przewidziane w projekcie powinny być realizowane we współpracy z pracodawcami lub ich organizacjami, w szczególności:

 • organizacja staży i praktyk dla uczniów oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych, doskonalenie kompetencji kadry kierowniczej szkół zawodowych, tworzenie programów nauczania i tworzenia klas patronackich, udział w doradztwie zawodowym oraz nowe rozwiązania organizacyjne w szkole (pracodawca jako coach, mentor),
 • nawiązywanie współpracy organów prowadzących szkoły zawodowe z pracodawcami w zakresie umożliwienia pracownikom firm prowadzenia zajęć praktycznych w szkołach,
 • współdziałanie w zakresie podnoszenia kompetencji nauczycieli tych szkół.

Wnioskodawca

O wsparcie mogą starać się:

 • partnerzy społeczni,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • służby publiczne,
 • instytucje nauki i edukacji,
 • osoby fizyczne,
 • administracja publiczna,
 • instytucje ochrony zdrowia,
 • instytucje wspierające biznes,
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
 • przedsiębiorstwa.

Warunki dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania: 90% wydatków kwalifikowanych:

 • współfinansowanie ze środków EFS+: 85 %
 • krajowy wkład publiczny (budżet państwa): 5 %

Termin naboru

Najbliższy nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 6.11.2023 i potrwa
do 20.12.2023 r.

Działanie 6.2. Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej

Operator Programu: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Ogólne informacje

W ramach Działania realizowane będą projekty, dotyczące rozwoju infrastruktury szkolnictwa zawodowego. Celem interwencji na rzecz szkolnictwa zawodowego będzie jego dostosowanie do regionalnych i lokalnych potrzeb w zakresie rynku pracy i gospodarki (w tym związanych
z Inteligentnymi Specjalizacjami Pomorza).

Projekty realizowane będą w formule przedsięwzięć zintegrowanych, bezpośrednio powiązanych do interwencji prowadzonej w ramach Działania 5.8. Edukacja ogólna
i zawodowa.

Typy projektów

W ramach działania możliwe do sfinansowania są poniższe typy projektów:

 1. Zakup wyposażenia trwałego, w tym doposażenie w urządzenia, sprzęt, narzędzia i pomoce dydaktyczne istniejących szkół zawodowych, meble, w szczególności pracowni kształcenia zawodowego, laboratoriów dydaktycznych, warsztatów i sal do praktycznej nauki
  zawodu,
 2. Przebudowa, roboty budowlane, remont obiektów szkół zawodowych, m.in. budynków szkolnych, warsztatów – wyłącznie w powiązaniu z pierwszym typem projektu.

Ponadto w ramach ww. typów projektów możliwe będą:

 • doposażenie szkół i placówek zawodowych w narzędzie i technologie umożliwiające kształcenie zdalne oraz poprawę dostępności cyfrowej,
 • działania służące likwidacji barier architektonicznych, w szczególności w oparciu
  o projektowanie uniwersalne lub zastosowanie racjonalnego usprawnienia oraz uwzględniające potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Uzupełniająco możliwe będą również:

 • działania służące zmniejszeniu energochłonności infrastruktury i przyczyniające się
  do zmniejszenia kosztów jej utrzymania i osiągnięcia neutralności klimatycznej,
 • działania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu poprzez zastosowanie błękitno-zielonej infrastruktury, np. zielone dachy, zielone ściany itp.,
 • zagospodarowanie otoczenia obiektów, w szczególności nasadzenia zieleni, elementy małej architektury.

Wnioskodawca

O wsparcie mogą starać się:

 • MŚP,
 • organizacje pozarządowe,
 • szkoły i inne placówki systemu oświaty,
 • organizacje zrzeszające pracodawców,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków
  własnych, jednostek samorządu terytorialnego.

Warunki dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania: 85% wydatków kwalifikowanych

Termin naboru

Najbliższy nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 6.11.2023 i potrwa
do 20.12.2023 r.