Program realizowany przez Ministerstwo Zdrowia ma na celu dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami szpitali i placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) w zakresie architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjnym i organizacyjnym. W praktyce oznacza to, że wybrane placówki będą mogły m.in. zainstalować nowe windy, kupić sprzęt do diagnostyki spełniający wymogi i potrzeby osób z niepełnosprawnościami, czy przeszkolić personel z zakresu potrzeb tej grupy pacjentów.

Przedsięwzięcie polega na realizacji zadań umożliwiających spełnienie wybranych przez Wnioskodawcę warunków zawartych w Standardzie Dostępności. Warunki odnoszą się do 4 kategorii dostępności: architektonicznej, cyfrowej, komunikacyjnej, organizacyjnej.

Beneficjent

Wnioskodawcą może być podmiot leczniczy prowadzący szpital. Wymagane jest, aby wnioskodawca posiadał – według stanu na dzień składania wniosku – umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w powszechnym systemie ochrony zdrowia.

Lokalizacja projektów możliwych do wsparcia

Możliwe będą projekty na terenie całego kraju.

Przedsięwzięcie może dotyczyć wyłącznie jednej lokalizacji.

Forma wsparcia

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu to 100%.

Maksymalna wartość grantu: 2 000 000,00 zł

Minimalna wartość grantu: 500 000,00 zł.

Warunki finansowe

Maksymalna wartość wydatków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 40% wartości grantu[1].

Forma dofinansowania

Zaliczka/refundacja

Beneficjent otrzymuje płatność w formie płatności z budżetu środków europejskich, jako refundację poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowanych lub jako zaliczkę na poczet przyszłych wydatków kwalifikowanych.

Termin naboru

Przyjmowanie wniosków rozpocznie się 28 marca 2022 r. i potrwa do wyczerpania alokacji, maksymalnie do 30 czerwca 2022 r.

Minimalny okres realizacji zadań objętych projektem: 18 miesięcy

Maksymalny okres realizacji: do 31 sierpnia 2023 r.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej realizacji Państwa projektów!


[1] Wydatki na środki trwałe łącznie z cross-financingiem nie mogą przekroczyć 70% wartości grantu, z tym że na cross-financing – 40% wartości grantu (np. jeśli cross-financing będzie na poziomie 40% to środki trwałe mogą być na max. poziomie 30%; jeśli cross-financing będzie na poziomie 20% to wydatki na środki trwałe mogą być max. na poziomie 50%).