Celem programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”, jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju. Dofinansowaniem mogą zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie sportu.

Dofinansowaniem w ramach Programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”, mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy, przebudowy lub remontu niemalże wszystkich rodzajów obiektów sportowych.

Należy pamiętać, że wszystkie zadania inwestycyjne (powstałe obiekty sportowe), bez względu na to, w której grupie wyróżnionych zadań się znajdują, muszą mieć charakter ogólnodostępny. Dodatkowo w przypadku obiektów zewnętrznych, wnioskodawcy powinni dołożyć wszelkich starań, aby dostęp do nich, w szczególności dla dzieci i młodzieży, był nieodpłatny.

Ogólnodostępność nie wyklucza pobierania opłat za użytkowanie w umiarkowanej wysokości. Natomiast obiektami ogólnodostępnymi nie są takie, które są stale zarezerwowane dla niewielkiej, zamkniętej grupy użytkowników. Kryterium tego nie spełniają na przykład zadania polegające na wymianie murawy na głównych płytach piłkarskich, w szczególności w wyższych klasach rozgrywkowych.

Z uwagi na ogólny charakter Programu, rodzaje zadań inwestycyjnych, o dofinansowanie których można starać się w ramach niniejszego Programu, zostały podzielone na trzy grupy.

Pierwszą grupę stanowią zadania inwestycyjne mające na celu poprawę stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również – w miarę możliwości – umożliwiającej współzawodnictwo sportowe.

Drugą grupą zadań są zadania, których celem jest poprawa warunków treningowych dla sportowców, w tym przeciwdziałanie procesom utraty wartości użytkowej obiektów sportowych, znajdujących się w niedostatecznym stanie techniczno-funkcjonalnym, służących przede wszystkim uprawianiu sportów olimpijskich, jak również obiektów umożliwiających szerokie upowszechnianie sportu. W tej grupie wsparcie finansowe będą mogły otrzymać zadania dotyczące przebudowy lub remontu już istniejącej infrastruktury sportowej. Obiekty dofinansowywane w tej grupie zadań, dedykowane są w szczególności klubom sportowym, mogącym poszczycić się wymiernymi sukcesami sportowymi, jak i takim, dla których zrealizowanie zadania inwestycyjnego będzie silnym bodźcem do rozwoju obecnej działalności.

Trzecią grupą zadań wyszczególnioną w niniejszym Programie, są zadania dotyczące budowy nowej (nieprzyszkolnej) infrastruktury sportowej, dającej możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego, stanowiącej ważny element profilaktyki zdrowotnej oraz umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. Ministerstwo zachęca do tego, aby nowo tworzona baza infrastrukturalna uzyskiwała uprzednio aprobatę społeczną oraz korelowała ze sportami uprawianymi na terenie oddziaływania inwestycji.

Beneficjent

O wsparcie mogą starać się:

 • jednostki sektora finansów publicznych,
 • spółki prawa handlowego, utworzone przed jednostki samorządu terytorialnego,
 • stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej.

Lokalizacja projektów możliwych do wsparcia

Do wsparcia uprawnione są projekty zlokalizowane na terenie całego kraju.

Przeznaczenie

Z uwagi na ogólny charakter Programu, rodzaje zadań inwestycyjnych, o dofinansowanie których można starać się w ramach niniejszego Programu, zostały podzielone na trzy grupy.

1) Budowa, przebudowa lub remont szkolnej infrastruktury sportowej

W tej grupie zadań inwestycyjnych, dofinansowaniem mogą być objęte zadania dotyczące budowy, przebudowy lub remontu szkolnych obiektów sportowych, tj. obiektów sportowych o charakterze przyszkolnym, zlokalizowanych na terenie szkoły bądź w jej najbliższym sąsiedztwie, połączonych z nią bezpiecznym ciągiem pieszym, łącznikiem etc. Obiekty te powinny być wykonane w technologii zapewniającej bezpieczeństwo użytkowników. Przyjęte rozwiązania technicznofunkcjonalne powinny odpowiadać istniejącym standardom. Katalog zadań inwestycyjnych, możliwych do dofinansowania w ramach tej grupy zadań, obejmuje w szczególności:

 • budowę pełnowymiarowych sal gimnastycznych lub hal sportowych – w uzasadnionych przypadkach (np. uwarunkowania architektonicznoterenowe lub inwestycje, których realizację rozpoczęto przed złożeniem wniosku o dofinansowanie) Minister może odstąpić od tej zasady i przyjąć do dofinansowania sale gimnastyczne o mniejszych wymiarach. Wymóg nie dotyczy adaptacji na cele sportowe istniejących obiektów oraz remontów istniejących sal gimnastycznych;
 • budowę boisk – wielkość i technologia wykonania boisk powinna odpowiadać planowanej formule użytkowania (wiodące sporty, liczba użytkowników szkolnych i pozaszkolnych). Należy mieć na uwadze, że boiska piłkarskie z trawy naturalnej, choć bardziej przyjazne dla użytkowników, wymagają większych nakładów na utrzymanie oraz mają mniejszą pojemność sportową. Wyposażenie boisk w oświetlenie pozwoli wydłużyć czas funkcjonowania obiektu, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Należy pamiętać, że dobrze zaprojektowane ogrodzenie i piłkochwyty nie tylko zwiększają komfort użytkowników boisk, ale również wpływają na bezpieczeństwo i komfort osób postronnych (spacerowicze, mieszkańcy sąsiednich posesji, uczestnicy ruchu drogowego);
 • budowę kortów tenisowych (o nawierzchni akrylowej lub z mączki ceglanej, ewentualnie poliuretanowej lub z trawy syntetycznej dla kortów o funkcji rekreacyjno-sportowej) i badmintonowych;
 • budowę tzw. terenowych urządzeń sportowych, przez co rozumie się np. budowę boisk do sportów plażowych i streetballa, skate parków, ścianek wspinaczkowych etc.;
 • przebudowę i remont przyszkolnych obiektów sportowych

2) Modernizacja infrastruktury sportowej, służącej klubom sportowym

W ramach tej grupy zadań inwestycyjnych, mogą być realizowane inwestycje w zakresie ogólnodostępnych obiektów sportowych służących klubom sportowym, w szczególności dotyczących sportów olimpijskich oraz umożliwiających masowe uprawianie sportu. Zadanie inwestycyjne może polegać na przebudowie i/lub remoncie (w tym dostosowaniu do potrzeb sportu osób niepełnosprawnych) takich obiektów sportowych, jak w szczególności:

 • sale sportowe (sale gimnastyczne, siłownie, sale do sportów walki, hale sportowe);
 • kryte pływalnie;
 • lodowiska stałe oraz tory lodowe;
 • boiska sportowe;
 • korty tenisowe (o docelowej nawierzchni akrylowej lub z mączki ceglanej,
 • ewentualnie o nawierzchni poliuretanowej lub ze sztucznej trawy dla kortów
 • funkcji rekreacyjno-sportowej) i badmintonowe;
 • przystanie kajakowe, wioślarskie, żeglarskie;
 • tory kolarskie, wrotkarskie;
 • sportowe trasy narciarskie, nartorolkowe i wrotkarskie;
 • strzelnice sportowe, tory łucznicze;
 • obiekty dla sportów jeździeckich;
 • zaplecza szatniowo-sanitarne dla ww. obiektów.

3) Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej

W trzeciej grupie zadań inwestycyjnych, możliwe jest uzyskanie dofinansowania  na budowę obiektów, dających możliwość tworzenia warunków do rozwoju sportów olimpijskich, uwzględniających jednocześnie preferencje społeczne oraz potencjał w zakresie upowszechniania sportu i aktywności ruchowej. W ramach tej grupy możliwe jest również pozyskanie środków na przebudowę, remont lub modernizację obiektów sportowych, o ile nie służą klubom sportowym i nie wpisują się w drugą grupę zadań.

Zadania inwestycyjne, o których dofinansowanie można ubiegać się w ramach ścieżki dotyczącej budowy ogólnodostępnej infrastruktury sportowej, to w szczególności:

 • budowa treningowych sal gimnastycznych i hal sportowych;
 • budowa krytych lodowisk; preferowane będą lodowiska o wymiarach umożliwiających trening sportowy (60 x 30 m). Możliwe jest również uzyskanie dofinansowania na zadaszenie lodowiska pod warunkiem zastosowania stałej konstrukcji;
 • budowa krytych pływalni na obszarach pozbawionych tego typu obiektu; preferowane będą pływalnie 25 m, planowane do realizacji na obszarze tych powiatów, które nie posiadają na swoim terenie tego typu obiektu oraz pływalnie niepełnowymiarowe, realizowane w gminach, na terenie których brak jest krytej pływalni,
 • budowa boisk do gier wielkich.

Ponadto w ramach Programu możliwe będzie dofinansowanie pozostałych obiektów sportowych, takich jak: boiska inne niż wcześniej wymienione, hale tenisowe, strzelnice sportowe i tory łucznicze czy obiekty dla sportów jeździeckich.

Nie przewiduje się dofinansowania budowy, przebudowy i remontów obiektów sportowych, w wyniku których powstają nawierzchnie z materiałów urazogennych, np.: asfaltowych, asfaltobetonowych, z żużla. Powyższy wymóg nie dotyczy obiektów, których specyfika sportowa uzasadnia zastosowanie takich nawierzchni (skate parki, trasy rowerowe i nartorolkowe, ścianki treningowe do tenisa).

Zaleca się, aby przy budowanych/modernizowanych obiektach, instalować stojaki lub wiaty rowerowe.

Procedura/tryb wyboru

Podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Poziom dofinansowania

Maksymalna procentowa wysokość udzielanego dofinansowania, jest uzależniona od rodzaju zadania inwestycyjnego.

 1. Dofinansowanie inwestycji wpisujących się w pierwszą (obiekty przyszkolne) i trzecią (infrastruktura ogólnodostępna) grupę zadań, może wynieść:
 • do 33% wydatków kwalifikowanych zadania – w przypadku jego realizacji na terenie gminy, której wskaźnik G przekracza 80% wskaźnika Gg, o którym mowa w art. 20 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U z 2021 r., poz. 38),
 • do 50 % wydatków kwalifikowanych zadania – w przypadku jego realizacji na terenie gminy, której wskaźnik G nie przekracza 80% wskaźnika Gg;
 • do 70 % wydatków kwalifikowanych zadania – w przypadku jego realizacji na terenie gminy, której wskaźnik G nie przekracza 40% wskaźnika Gg;
 • do 70% wydatków kwalifikowanych zadania – w przypadku, gdy dotyczy ono budowy pełnowymiarowej sali gimnastycznej w gminie, na terenie której nie istnieje taki obiekt. Fakt nieposiadania przez gminę pełnowymiarowej sali gimnastycznej, wnioskodawca potwierdza w formie pisemnego oświadczenia,
 • do 80% wydatków kwalifikowanych zadania – w przypadku, gdy dotyczy ono obiektu sportowego uszkodzonego lub zniszczonego w wyniku działania żywiołu, zlokalizowanego w miejscowości ujętej w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1067 z późn. zm.),
 • do 50% wydatków kwalifikowanych zadania w przypadku, gdy jest ono realizowane przez powiat (z wyłączeniem gmin na prawach powiatu), którego wskaźnik P nie przekracza 75% wskaźnika Pp, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453 z późn. zm.). Powiat, którego wskaźnik P przekracza 75% wskaźnika Pp, może otrzymać dofinansowanie na poziomie do 33% wydatków kwalifikowanych zadania.
 1. Dofinansowanie zadań należących do drugiej grupy (modernizacja obiektów służących klubom sportowym), może wynieść do 50% wydatków kwalifikowanych – bez względu na wskaźnik G

 Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych ujętych we wniosku wynosi:

 • 600 tys. zł dla zadań z pierwszej i trzeciej grupy zadań inwestycyjnych;
 • 300 tys. zł dla zadań z drugiej grupy zadań inwestycyjnych.

 

Wnioski przyjmowane będą w okresie od 1 do 31 marca 2021 roku.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu w sprawie współpracy w zakresie realizacji Państwa zamierzeń inwestycyjnych!