W ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza rusza nabór związany z możliwością rozwoju infrastruktury kultury. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami poniżej.

Działanie 6.10 Infrastruktura kultury w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027:

Operator Programu: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Ogólne informacje

W ramach Działania realizowane będą projekty, przyczyniające się do wzmacniania roli kultury w procesie zwiększania spójności społecznej województwa. Wsparcie dotyczyć będzie infrastruktury służącej prowadzeniu działalności kulturalnej przyczyniającej się do:

 • rozwijania aktywności, wzmacniania włączenia społecznego i rozwoju gospodarczego;
 • integracji społeczności lokalnej;
 • zwiększenia uczestnictwa mieszkańców w kulturze;
 • poprawy jakości oferty kulturalnej.

Typy projektów

W ramach działania możliwe do sfinansowania są poniższe typy projektów:

 1. Budowa (wyłącznie w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach), przebudowa, rozbudowa lub remont infrastruktury kultury służącej prowadzeniu działalności kulturalnej wraz z obowiązkowymi działaniami w zakresie edukacji kulturalnej.
 2. Prace budowlane, restauratorskie, konserwatorskie lub adaptacja obiektów i zespołów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków (prowadzonego przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) oraz nadanie im nowych funkcji lub rozwój funkcji dotychczasowych służących celom społecznym, kulturalnym, a także uzupełniająco: turystycznym i gospodarczym.
 3. Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zabytkowych i przestrzeni publicznych służących integracji społeczności lokalnej wraz z małą architekturą i infrastrukturą towarzyszącą w ramach układów urbanistycznych i ruralistycznych, wpisanych do rejestru zabytków (prowadzonego przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).

Przeznaczenie

W ramach projektów sfinansować można następujące zadania:

 • zakup trwałego wyposażenia obiektów;
 • tworzenie treści cyfrowych prowadzących do upowszechnienia zasobów kultury, w tym działania dotyczące digitalizacji zasobów, zwiedzanie on-line, itp.;
 • działania służące likwidacji barier architektonicznych, w szczególności w oparciu o projektowanie uniwersalne lub zastosowanie racjonalnego usprawnienia oraz uwzględniające potrzeby osób z niepełnosprawnościami: ruchową, wzrokową, intelektualną, a także kobiet, seniorów, opiekunów osób zależnych.

Uzupełniająco możliwe będą również:

 • działania służące zmniejszeniu energochłonności infrastruktury i przyczyniające się do zmniejszenia kosztów jej utrzymania i osiągnięcia neutralności klimatycznej;
 • działania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu poprzez zastosowanie błękitno-zielonej infrastruktury, np. zielone dachy, zielone ściany, itp.;
 • zagospodarowanie otoczenia obiektów, w szczególności nasadzenia zieleni, elementy małej architektury;
 • w ramach finansowania krzyżowego (cross –financingu) – działania na rzecz rozwijania aktywności, wzmacniania włączenia społecznego i rozwoju gospodarczego lub integracji społeczności lokalnej, prowadzące do powstania nowej oferty kulturalno-edukacyjnej. 

Wnioskodawca

O wsparcie mogą starać się:

 • instytucje kultury,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe,
 • kościoły i związki wyznaniowe,

Informacja dodatkowa:  w  ramach niniejszego naboru, ze wsparcia wykluczone są projekty, których beneficjantami są państwowe instytucje kultury, instytucje kultury współprowadzone przez administrację rządową z jednostkami samorządu terytorialnego, a także państwowe szkoły i uczelnie artystyczne.

Warunki dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania: 85% wydatków kwalifikowanych

Minimalna wartość projektu: 500 000 PLN

Maksymalna kwota wniosku: 15 000 000 PLN

Podatek VAT stanowi koszt niekwalifikowany

Termin naboru

Najbliższy nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 25.10.2023 i potrwa do 15.11.2023 r.