Ministerstwo Zdrowia rozpocznie w najbliższych dniach nabór wniosków w ramach Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia (Oś priorytetowa: XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020).

Ogólne informacje

Celem działania jest wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność. Planowane inwestycje wspomogą system ochrony zdrowia w odbudowie po pandemii.

Beneficjent

Do skorzystania z dofinansowania w ramach naboru uprawnione są:

  • podmioty lecznicze (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształcenia) utworzone przez ministra lub centralny organ administracji rządowej, publiczną uczelnię medyczną lub publiczną uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, instytuty badawcze prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych, uczestniczące w systemie ochrony zdrowia;
  • podmioty lecznicze wyspecjalizowane w zakresie onkologii  (na podstawie § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 14 czerwca 2018 r. w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów). 

Przeznaczenie

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w zakresie projektów dotyczących:

  • wsparcia oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych podmiotów leczniczych ponadregionalnych, udzielających świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom układu krążenia, nowotworowym, układu kostno-stawowo-mięśniowego, układu oddechowego, w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci (roboty budowlane, doposażenie, w tym zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji) oraz
  • wsparcia oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych podmiotów leczniczych wyspecjalizowanych w zakresie onkologii (na podstawie § 2 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie KRN) – roboty budowlane, doposażenie, w tym zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji oraz
  • wsparcia pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką, współpracujących z oddziałami/jednostkami wymienionymi powyżej (roboty budowlane, doposażenie, w tym zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji).

Wartość projektu

  • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych dla projektu wynosi 20 mln PLN
  • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych dla projektu wynosi 2 mln PLN.

Okres kwalifikowalności wydatków

Początkiem okresu kwalifikowania wydatków jest 1 lutego 2020 r. Końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r.

Procedura/tryb wyboru

Nabór i ocena wniosków będzie przeprowadzona w trybie konkursowym.

Forma wsparcia

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 100%

Forma dofinansowania

Zaliczka/refundacja

Beneficjent otrzymuje płatność w formie płatności z budżetu środków europejskich, jako refundację poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowanych lub jako zaliczkę na poczet przyszłych wydatków kwalifikowanych.

Termin naboru

Wnioski w naborze można składać od 29 kwietnia 2022 r. do 30 maja 2022 r.