Zarząd Województwa Pomorskiego podjął istotną decyzję dotyczącą Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Uchwałą nr 432/447/23 przyjęto wzory dokumentów, które będą wykorzystywane przy ubieganiu się o dofinansowanie w ramach tego programu.

Przyjęcie tych wzorów dokumentów przyniesie wiele korzyści. Po pierwsze, umożliwi szybką komunikację z przyszłymi wnioskodawcami, informując ich o zasadach ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Dzięki temu wnioskodawcy będą mieli lepszą możliwość przygotowania swoich projektów i będą mieć jasność co do zasad składania wniosków
o dofinansowanie.

Ponadto, wzory dokumentów zostaną włączone do regulaminów wyboru projektów, które będą akceptowane przez Instytucję Zarządzającą FEP lub instytucję pośredniczącą. Dzięki temu, zarówno instytucji zarządzające, jak i wnioskodawcy będą mieli jednolite wytyczne i standardy, co przyczyni się do bardziej efektywnej oceny i wyboru projektów do dofinansowania.

Poniżej przedstawiono przyjęte dokumenty:

 1. „Struktura formularza wniosku o dofinansowanie projektu oraz instrukcja przygotowania załączników do formularza wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027”
  • Załączniki – Struktura formularza wniosku i instrukcja załączników FEP
 2. Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027
  • Załączniki – Wzór umowy o dofinansowanie dla FEP_podstawowy
 3. Wzór umowy o dofinansowanie drugiej fazy projektu realizowanego w fazach w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027
  • Załączniki – Wzór umowy o dofinansowanie dla FEP_fazowany

Warto podkreślić, że powyższe wzory dokumentów dotyczą jedynie projektów, które spełniają dwa warunki:

 • dofinansowanie dla nich będzie pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 • dofinansowanie to zostanie udzielone w formie dotacji (z wyłączeniem projektów objętych instrumentem RLKS oraz Działania nr 1.1).

Dokumenty wraz z załącznikami dostępne są w Serwisie Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!