Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadami”.

Celem głównym programu jest realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania z odpadami, poprzez:

 • zapobieganie powstawaniu odpadów;
 • ustanowienie i utrzymanie powszechnych systemów selektywnego zbierania odpadów;

Rodzaje projektów

 • Budowa lub modernizacja stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 • Rozwój systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Kto może składać wnioski?

Dla projektów wymienionych w pkt 1 i 2:

 1. a) jednostki samorządu terytorialnego (jst) i ich związki;
 2. b) przedsiębiorcy – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego; spółdzielnie.

Rodzaje kwalifikujących się działań

 • Budowa lub modernizacja stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Jako stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych rozumie się miejsce zbierania odpadów spełniające funkcje punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o którym mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach spełniające następujące wymagania:

 1. a) o powierzchni utwardzonej zapewniającej wjazd samochodów, odbiór kontenerów, magazyn, itd. W przypadku realizacji w ramach przedsięwzięcia rampy dwupoziomowej powierzchnia dolnego poziomu wykorzystana na cele działalności PSZOK może być uwzględniona w ramach minimalnej wymaganej powierzchni utwardzonej,
 2. b) wyposażone w pojemniki lub kontenery dostosowane do gromadzenia wymaganych frakcji odpadów wraz z budynkami gospodarczymi lub co najmniej wiatami lub miejscami zadaszonymi przystosowanymi do gromadzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków, chemikaliów (farb, lakierów, olejów odpadowych, itd.),
 3. c) ogrodzone i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych,
 4. d) wyposażone w wizyjny system kontroli,
 5. e) dysponujące zapleczem technicznym umożliwiającym prowadzenie działalności w zakresie przygotowania wybranych frakcji odpadów do ponownego użycia,
 6. f) wyposażone w odpowiednie zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego w miejscach, gdzie może nastąpić wyciek substancji niebezpiecznych,
 7. g) wyposażone w infrastrukturę umożliwiającą prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie popularyzowania właściwego postępowania z odpadami m.in. technologii odbioru odpadów, sortowania i dalszego ich przygotowania do transportu, recyklingu,
 8. h) wyposażone w zaplecze umożliwiające obsługę punktu przez stały personel w godzinach otwarcia

 

 • Rozwój systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Jako system selektywnego zbierania odpadów komunalnych rozumie się zintegrowany zestaw rozwiązań technicznych, technologicznych, organizacyjnych i prawnych, w oparciu o który w sposób zaplanowany realizowane są wymagane cele w zakresie selektywnego zbierania odpadów na terenie przynajmniej jednej gminy. Wymaganym elementem systemu jest przynajmniej jeden stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych o którym mowa w pkt 1). W ramach przedsięwzięcia realizowany może być:

 1. a) zakup pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscu powstawania,
 2. b) budowa lub modernizacja stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 3. c) tworzenie lokalnych punktów selektywnego zbierania – gniazda pojemników,
 4. d) budowa systemów podziemnego gromadzenia odpadów lub pneumatycznego transportu odpadów komunalnych,
 5. e) zakup kompostowników przydomowych,
 6. f) zakup automatów do selektywnego zbierania odpadów komunalnych opakowaniowych oraz opakowań wielokrotnego użytku,
 7. g) zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych selektywnie zebranych,
 8. h) zakup specjalistycznych środków transportu odpadów komunalnych selektywnie zebranych,
 9. i) zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego do obsługi systemu selektywnego zbierania oraz przeprowadzanie dedykowanych kadrze szkoleń informatycznych.

Forma wsparcia

Dotacja

Dofinansowanie w formie dotacji od 50% do 100% w zależności od kategorii kosztu kwalifikowanego.

Pożyczka

Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych.

Termin składania wniosków

od 24.08.2020 r. do 30.06.2022 r.

Okres kwalifikowalności wydatków

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2014 r. do 31.12.2030 r., w którym to poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane.