Celem programu jest upowszechnianie nowoczesnych, efektywnych i skutecznych rozwiązań w gminach uzdrowiskowych, a także poprawę jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, służących poprawie jakości życia mieszkańców oraz poprawiających odporność miejscowości uzdrowiskowych na skutki zmian klimatu poprzez realizację najlepszych rozwiązań inwestycyjnych w tym zakresie.

Program realizowany jest ze środków krajowych, a jego operatorem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 Kto może składać wnioski?

 • Jednostki samorządu terytorialnego posiadające status uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej (w rozumieniu ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. 2020 r. poz. 1662, z późn. zm.)),
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego o których mowa w punkcie 1.

 Typy projektów

Do dofinansowania kwalifikują się poniższe rodzaje przedsięwzięć:

 • Działania w zakresie adaptacji do zmian klimatu w miastach, w tym: „zielono-niebieska” infrastruktura, likwidacja powierzchni nieprzepuszczalnych, systemy zagospodarowania wód opadowych i kanalizacja deszczowa, zieleńce, parki;
 • Zaopatrzenie ludności w wodę do picia, w tym: budowa i modernizacja ujęć wód i stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowych.
 • Inwestycje polegające na wsparciu efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej zamieszkania zbiorowego – zlokalizowanych bezpośrednio na terenach uzdrowiska lub w obszarze ochrony uzdrowiskowej, w szczególności:
 • modernizacja energetyczna ww. budynków, na podstawie posiadanego audytu energetycznego, wykazującego minimalną redukcję zapotrzebowania na energię końcową budynku na poziomie 30% (zalecany stopień redukcji spełniającej definicję głębokiej termomodernizacji wynosi 60%);
 • modernizacja/wymiana/instalacja źródła ciepła oraz/lub c.w.u. dla ww. budynków, na podstawie posiadanego audytu energetycznego, z tym zastrzeżeniem, że ww. budynki, dla których planowana jest realizacja ww. usprawnienia jako osobne działanie – w zakresie izolacyjności przegród: ścian zewnętrznych, stolarki okiennej oraz dachu/stropodachu – spełniają wymagania przynajmniej WT2014. Nie dopuszcza się dofinansowania zmiany źródła ciepła na źródło ciepła opalane kopalnymi paliwami stałymi;
 • montaż instalacji PV oraz/lub wymiana oświetlenia na energooszczędne dla ww. budynków – na podstawie właściwego audytu energii elektrycznej z zastrzeżeniem, że produkcja energii elektrycznej z instalacji PV zbilansowana jest na potrzeby: optymalizacji zużycia energii elektrycznej oświetlenia wbudowanego i/lub zewnętrznego budynku oraz obsługi systemów technicznych i instalacyjnych w budynku.

Okres kwalifikowalności wydatków

Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.01.2021 r. do 30.11.2025 r.

 Forma wsparcia

 • dla typów projektu 1 i 2: dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych o wartości od 500 000 PLN do 5 000 000 PLN (z umorzeniem do 30% lub 50%).
 • dla typu projektu 3: dofinansowanie w formie dotacji do 70% kosztów kwalifikowanych

Okres wdrażania programu

Program realizowany będzie w latach 2021 – 2025, przy czym:

 • zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2024 r.,
 • środki wydatkowane będą do 2025 r.

Termin składania wniosków

Nabór rozpoczął się w lipcu 2021 roku i prowadzony jest do wyczerpania alokacji środków.

 

Serdecznie zapraszamy do wspólnej realizacji Państwa projektów!