Dostępność Plus to rządowy program realizowany przez Ministerstwo Zdrowia ma na celu dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami szpitali i placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) w zakresie architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjnym i organizacyjnym. W praktyce oznacza to, że wybrane placówki będą mogły m.in. zainstalować nowe windy, kupić sprzęt do diagnostyki spełniający wymogi i potrzeby osób z niepełnosprawnościami, czy przeszkolić personel z zakresu potrzeb tej grupy pacjentów.

Przedsięwzięcie polega na realizacji zadań umożliwiających spełnienie wybranych przez Wnioskodawcę warunków zawartych w Standardzie Dostępności. Warunki odnoszą się do 4 kategorii dostępności: architektonicznej, cyfrowej, komunikacyjnej, organizacyjnej.

Wnioskodawcą może być podmiot leczniczy prowadzący szpital lub przychodnię POZ. Wymagane jest, aby wnioskodawca posiadał – według stanu na dzień składania wniosku – umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w powszechnym systemie ochrony zdrowia.

Forma wsparcia

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu to 100%.

Maksymalna wartość grantu w przypadku szpitali to nawet 2 000 000,00 zł (indywidualna wartość uzależniona jest od wyników audytu wstępnego).

Termin naboru

Nabór zostanie ogłoszony w styczniu 2022 roku.

Minimalny okres realizacji zadań objętych projektem: 12 miesięcy

Maksymalny okres realizacji: do listopada 2023 r.

Rozpoczęcie realizacji należy zaplanować uwzględniając czas trwania procedury oceny wniosku.

Grantodawca szacuje, że czas od daty wpłynięcia wniosku do daty podpisania umowy wyniesie do 5 miesięcy.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!