W ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza ruszy nabór związany z możliwością uzyskania wsparcia
na kompleksowe projekty z zakresu mobilności miejskiej. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami poniżej.

Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027:

Działanie 3.1 Mobilność miejska

Operator Programu: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Ogólne informacje

W ramach Działania realizowane będą projekty, przyczyniające się do wzmacniania znaczenia zrównoważonej zbiorowej oraz indywidualnej mobilności miejskiej, realizowane w miastach, a także ich obszarach funkcjonalnych, na terenie województwa pomorskiego. Wsparcie w powyższym działaniu sprzyjać będzie:

 • umacnianiu pozycji transportu zbiorowego;
 • ograniczeniu emisji pochodzącej z transportu;
 • pogłębieniu integracji i atrakcyjności systemu transportu zbiorowego.

Typy projektów

W ramach działania możliwe do sfinansowania są poniższe typy projektów:

1. budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury składającej się na węzeł integracyjny lub przystanek zintegrowany takie jak:

 • punktowa infrastruktura transportu zbiorowego służąca powiązaniu jego różnych form: m.in. pętle autobusowe,
 • systemy parkingowe typu „parkuj i jedź” („park&ride”), „parkuj rower i jedź” („bike&ride”) oraz „podwieź i jedź” (kiss&ride”) wraz z towarzyszącą im infrastrukturą służącą obsłudze pasażerów,
 • dworce kolejowe, autobusowe lub inne obiekty obsługi podróżnych,
 • infrastruktura drogowa (wraz z narzędziami cyfrowymi) wykorzystywana w transporcie publicznym, do obsługi obiektów „parkuj i jedź” lub jej elementy ukierunkowane na bezpieczeństwo niechronionych użytkowników dróg (w tym pieszych i rowerzystów).

2. Budowa, rozbudowa i przebudowa liniowej infrastruktury transportu autobusowego, w tym pętli, wydzielonych pasów ruchu (buspasów), zatok przystankowych.

3. Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury transportu rowerowego, pieszego i pieszo rowerowego, a także rozwój systemów bike-sharingowych.

4. Zakup zero i niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego np. autobusów.

5. Rozwój infrastruktury ładowania i tankowania pojazdów zeroemisyjnych.

6. Przedsięwzięcia służące cyfryzacji transportu miejskiego, poprawiające funkcjonowanie, konkurencyjność i bezpieczeństwo publicznego transportu zbiorowego, w szczególności utworzenie lub rozwój:

 • systemów zarządzania transportem zbiorowym (w tym systemów sterowania ruchem pojazdów transportu zbiorowego),
 • systemów monitoringu transportu zbiorowego i przystanków (m.in. systemów monitorowania bezpieczeństwa pasażerów),
 • systemów informacji dla pasażerów transportu zbiorowego,
 • systemów organizacji przewozów, w tym elektronicznych systemów pobierania opłat (bilet elektroniczny),
 • aplikacji do planowania podróży.

Uzupełniająco, w ramach typów projektów 1-3 możliwe będą również:

 • działania służące likwidacji barier architektonicznych, w szczególności w oparciu
  o projektowanie uniwersalne lub zastosowanie racjonalnego usprawnienia oraz uwzględniające potrzeby osób z niepełnosprawnościami,
 • działania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w szczególności poprzez zastosowanie błękitno-zielonej infrastruktury.

Informacje dodatkowe:

 • w ramach 5 typu projektów przedsiębiorcy mogą pełnić jedynie funkcję partnera projektu,
 • na terenie gmin: Czersk, Łeba, Miastko, Pelplin,  mogą być realizowane wszystkie typy projektów,
 • na terenie gmin: Brusy i Kępice, mogą być realizowane: 1, 2, 4, 5 i 6 z typów projektów,
 • na terenie gmin: Nowy Dwór Gdański i Prabuty, mogą być realizowane: 3, 4 i 6 z typów projektów,
 • na terenie gmin: Czarna Woda, Czarne, Debrzno, Dzierzgoń, Gniew, Krynica Morska, Skarszewy i Skórcz, mogą być realizowane: 4 i 6 z typów projektów,
 • w przypadku projektów obejmujących 4 typ projektu, realizowanych na terenie gminy lub gmin wskazanych powyżej, zakupiony tabor publicznego transportu zbiorowego może, w uzasadnionych przypadkach, obsługiwać również obszar wykraczający poza jej/ich granice.

Wnioskodawca

O wsparcie mogą starać się:

 • jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • zarządcy dróg publicznych,
 • organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego,
 • zarządcy infrastruktury kolejowej,
 • MŚP,
 • duże przedsiębiorstwa.

Warunki dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania: 85% wydatków kwalifikowanych

Podatek VAT stanowi koszt niekwalifikowalny

Minimalna wartość projektu: 1 000 000 PLN

Termin naboru

Najbliższy nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 03.01.2024 i potrwa do 24.01.2024 r