Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ogłosił wstępny harmonogram naboru wniosków na 2023 rok w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (odpowiednik RPO WP w nowej perspektywie funduszy europejskich). Ostateczny harmonogram zostanie zatwierdzony i opublikowany przez Instytucję Zarządzającą FEP po otrzymaniu jego wzoru z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Jednocześnie Urząd Marszałkowski przygotowuje pozostałe dokumenty niezbędne do wdrażania programu i realizacji projektów, takie jak: Szczegółowy Opis Priorytetów, wzór wniosku o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, regulamin wyboru projektów itp.

HARMONOGRAM NABORU PROJEKTÓW NA 2023 ROK DLA FEP 2021-2027:

I kwartał

CS 3(ii) Tabor kolejowy – zakup EZT

CS 4(a) Rynek pracy – projekty PUP

II kwartał

CS 3(ii) Infrastruktura drogowa – rozbudowa DW 221

CS 4(a) Rynek pracy – OHP

CS 4(f) Edukacja ogólna (koordynacyjny)

CS 4(f) Edukacja ogólna – stypendia

CS 4(f) Edukacja ogólna – wsparcie najsłabszych szkół

CS 4(h) Aktywne włączenie społeczne

CS 4(h) Rozwój ekonomii społecznej

III kwartał

CS 1(i); 1(iii); 2(i); 2(ii); 2(vi); 4(g) – wybór menedżerów funduszy powierniczych

CS 1(iii) Wsparcie przedsiębiorstw – Pomorski Broker Eksportowy

CS 4(ii) Infrastruktura edukacji przedszkolnej (zintegrowany)

CS 4(f) Edukacja przedszkolna – „białe plamy” (zintegrowany)

CS 4(ii) Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej – szkoły zawodowe (zintegrowany)

CS 4(f) Edukacja zawodowa (zintegrowany)

CS 4(vi) Infrastruktura kultury

CS 4(d) Aktywne i zdrowe starzenie się – czynniki ryzyka w miejscu pracy

CS 4(f) Edukacja ogólna – wsparcie szkół

CS 4(f) Edukacja ogólna – włączająca

CS 4(f) Edukacja ogólna – włączająca (koordynacyjny)

CS 4(f) Edukacja ogólna – Zdolni z Pomorza (koordynacyjny)

CS 4(f) Edukacja zawodowa (koordynacyjny)

IV kwartał

CS 1(i) Potencjał klastrów i Inteligentnych Specjalizacji Pomorza – Smart Green Progress

CS 1(iii) Wsparcie przedsiębiorstw – Invest in Pomerania

CS 2(i) Efektywność energetyczna – termomodernizacja poza ZIT

CS 2(vi) Gospodarka o obiegu zamkniętym – PSZOKi

CS 2(viii) Mobilność miejska – poza ZIT

CS 4(f) Edukacja przedszkolna

CS 4(f) Edukacja ogólna – Zdolni z Pomorza

Warto już teraz przystąpić do działań mających na celu zaplanowanie ogólnego zarysu projektów, które staną się przedmiotem wniosków o dofinansowanie w bieżącym roku.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w tym zakresie!