W związku ze zbliżającym się naborem w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza dla projektów z zakresu efektywności energetycznej, zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami poniżej.

Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027:

Działanie 2.1 Efektywność energetyczna

Operator Programu: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Ogólne informacje

W ramach Działania realizowane będą projekty, przyczyniające się do: zmniejszenia zużycia energii cieplnej i elektrycznej budynków. Wsparcie w powyższym działaniu sprzyjać będzie:

 • poprawie funkcjonowania i zwiększenia zasięgu obsługi scentralizowanych systemów zaopatrzenia w ciepło;
 • zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń ze źródeł ciepła;
 • edukacji dot. efektywności energetycznej i wykorzystania OZE.

Typy projektów

W ramach działania możliwe do sfinansowania są poniższe typy projektów:

A. Poprawa efektywności energetycznej:

1. kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne polegające na:

 • zmniejszeniu strat ciepła przez przenikanie w zewnętrznych przegrodach,
 • modernizacji źródła ciepła,
 • modernizacji systemów grzewczo-wentylacyjnych z zastosowaniem wysokosprawnej rekuperacji energii,
 • wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii,
 • modernizacji instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

2. W powiązaniu z powyższym typem projektu, uzupełniająco możliwe będą działania funkcjonalnie powiązane z budynkiem podlegającym termomodernizacji dotyczące:

 • modernizacji oświetlenia wewnętrznego dla ograniczenia zużycia energii elektrycznej,
 • rozwoju systemów zarządzania energią lub wodą,
 • zastosowania błękitno-zielonej infrastruktury (zielone dachy, ściany itp.),
 • likwidacji barier architektonicznych z uwzględnieniem potrzeb osób
  z niepełnosprawnościami,
 • edukacji podnoszącej świadomość użytkowników dot. efektywności energetycznej,
 • innych prac budowlanych.

Wnioskodawca

O wsparcie mogą starać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
 • instytucje kultury,
 • duże przedsiębiorstwa,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • organizacje pozarządowe,
 • partnerstwa publiczno-prywatne,
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek.

Warunki dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania: 85% wydatków kwalifikowanych

Podatek VAT stanowi koszt niekwalifikowalny

Minimalna wartość projektu:  300 000 PLN

Termin naboru

Najbliższy nabór rozpocznie się 03.04.2024 r. i potrwa do 24.04.2024 r.