Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków do działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne;
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego
  • regionalne dyrekcje ochrony środowiska
  • Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” – PGW Wody Polskie

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące poprawy jakości środowiska miejskiego poprzez

  • rekultywację i remediację terenów zdegradowanych,
  • rozwój terenów zielonych.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 120 mln PLN.

Nabór wniosków trwa do 29 maja 2018 r.

Zapraszamy do konsultacji Państwa planów inwestycyjnych w kontekście możliwości otrzymania wsparcia!