Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego wznowił nabór wniosków w ramach działania 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Podstawowe założenia naboru:

Kto może uzyskać wsparcie?

O wsparcie mogą ubiegać się:

 • przedsiębiorcy,
 • organizacje pozarządowe,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
 • podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • związki i stowarzyszenia samorządu terytorialnego
 • ROT/LOT.

 

Przeznaczenie środków

Typy projektów przewidzianych do realizacji w ramach działania obejmują:

Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3, realizowane w postaci rozwiązań ułatwiających tym osobom wejście lub powrót na rynek pracy, łączenie obowiązków zawodowych z prywatnymi oraz zwiększających szanse utrzymania pracy, w szczególności poprzez:

 1. a) tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych instytucjonalnych formach opieki oraz dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, obejmujące m.in.:
 • dostosowanie lub adaptację (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania,
 • zakup i montaż wyposażenia i środków trwałych (w tym m.in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, zabawki),
 • zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych
  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju
  i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania,
 • wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem,
 • modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci,
 • zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym np. koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty opłat za wyżywienie i pobyt dziecka,
 • przeszkolenie w zawodzie dziennego opiekuna oraz szkolenie uzupełniające,
 • inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.
 1. b) sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3, w szczególnie uzasadnionych przypadkach wyłącznie jako uzupełnienie działań określonych w lit. a), obejmujące:
 • pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz kosztów składek na ubezpieczenie społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem, zgodnie z umową o świadczenie usług,
 • pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna dziennego w części odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach projektu.


Forma wsparcia

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%, przy czym poziom ten będzie każdorazowo uzależniony od decyzji IZ RPO WP.

Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 15%, przy czym poziom ten będzie każdorazowo uzależniony od decyzji IZ RPO WP.

Minimalna wartość projektu wynosi 50 tys. PLN.


Forma dofinansowania

W projektach, w których wartość wkładu publicznego (środków publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100.000 EUR obligatoryjne jest rozliczanie wydatków
w oparciu o uproszczone formy, tj.:

 • kwoty ryczałtowe,
 • stawki jednostkowe.

Zastosowanie danej formy jest każdorazowo uzależnione od decyzji IZ RPO WP.

Bez względu na wartość projektu, w przypadku rozliczania w projekcie kosztów pośrednich obligatoryjnie stosowane są stawki ryczałtowe.

 

Warunki dofinansowania

Wsparcie w ramach Działania ukierunkowane będzie na wdrażanie rozwiązań ułatwiających powrót na rynek pracy, łączenie obowiązków zawodowych z prywatnymi oraz zwiększających szanse utrzymania pracy przez osoby, które opiekują się dziećmi do lat 3, poprzez zapewnienie zorganizowanych form opieki nad nimi.

Preferowane będą projekty:

1) partnerskie, w tym z organizacjami pozarządowymi, podmiotami ekonomii społecznej i/lub pracodawcami,

2) uzgodnione w ramach Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych (ZPT),

3) identyfikowane i realizowane z wykorzystaniem elementów podejścia oddolnego, integrującego aktywności wielu podmiotów w ujęciu wielosektorowym w oparciu o wspólną strategię działania.

 

Termin naboru

Wnioski można składać do 30 czerwca 2020 roku.