Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ogłosił nabór wniosków do działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Jakie projekty mogą otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania projektom składającym się na przedsięwzięcia strategiczne pt.:

  1. Kajakiem przez Pomorze – zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej„,
  2. Rozwój ofert turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej„,
  3. Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym„,

zdefiniowane w RPS w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż, przyjętym uchwałą nr 912/272/13 ZWP z dnia 1 sierpnia 2013 roku, które zostaną uszczegółowione właściwymi uchwałami ZWP w sprawie ustalenia ich zakresów najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru, tj. do dnia 5 grudnia 2016 roku.

Alokacja środków w konkursie wynosi 220 468 231 PLN.

Nabór potrwa do 9 stycznia 2017 r.

Zapraszamy do współpracy w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla Państwa projektów.