W ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, niebawem ruszy nabór dla projektów z zakresu Gospodarki o obiegu zamkniętym. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami poniżej.

Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027:

Działanie 2.13 Gospodarka o obiegu zamkniętym

Operator Programu: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Ogólne informacje

W ramach Działania realizowane będą projekty, przyczyniające się do promowania przejścia do gospodarki o obiegu zamkniętym i efektywnie korzystającej z zasobów. Wsparcie
w powyższym działaniu sprzyjać będzie:

 • zapobieganiu powstawaniu odpadów,
 • przygotowaniu odpadów do ponownego użycia,
 • na poziomie sektora komunalnego – stworzenie warunków do maksymalizacji recyklingu.

Typy projektów

W ramach działania możliwe do sfinansowania są poniższe typy projektów:

1. budowa, rozbudowa, remont, zakup wyposażenia niezbędnego do utworzenia centrum przygotowania do ponownego użycia (w tym napraw), wymiany zużytych urządzeń i sprzętu domowego lub innych rzeczy używanych.

2. Budowa, rozbudowa, zakup wyposażenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)

3. Budowa, rozbudowa, przebudowa instalacji recyklingu odpadów z sektora komunalnego, w tym ulegających biodegradacji w procesach kompostowania lub fermentacji.

4. Rozwój infrastruktury technicznej (budynki i wyposażenie) związanej z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych produktów żywnościowych lub produktów o krótkim terminie przydatności do spożycia.

Uzupełniająco, w ramach powyższych typów projektów, jako element projektu infrastrukturalnego możliwe będą również działania:

 • sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w szczególności poprzez zastosowanie błękitno-zielonej infrastruktury,
 • edukacyjne dot. podnoszenia poziomu wiedzy w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym – do 10% jego kosztów kwalifikowalnych.

Wnioskodawca

O wsparcie mogą starać się:

 • jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • przedsiębiorstwa gospodarujące odpadami,
 • organizacje pozarządowe,
 • partnerstwa publiczno-prywatne,
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe określone w Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (4 typ projektu).

Warunki dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania: 85% wydatków kwalifikowanych

Podatek VAT stanowi koszt niekwalifikowalny

Termin naboru

Najbliższy nabór rozpocznie się 06.03.2024 r. i potrwa do 27.03.2024 r.