Program rządowy Infrastruktura kultury jest odpowiedzią na potrzeby podmiotów działających w sferze kultury w ramach wsparcia finansowego w  modernizację i rozwój, dostępność jak i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej. Realizowane w ramach Programu działania prowadzić mają do osiągnięcia następujących efektów:

 • poprawa stanu infrastruktury kultury – dzięki czemu zwiększy się dostęp do oferty kulturalnej i zostanie podniesiona jej atrakcyjność,
 • dostosowanie do standardów europejskich,
 • wzrost konkurencyjności.

Termin realizacji projektu przez wnioskodawcę

Od 01.01.2023 r. – do maksymalnie 31.12.2025r.

Termin naboru

Nabór wniosków prowadzony będzie do 30 listopada 2022 roku.

Wnioskodawca

O wsparcie starać się mogą następujące podmioty posiadające siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • organizacje pozarządowe,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne,
 • państwowe instytucje kultury w tym instytucje współprowadzone przez ministra i JST wpisane w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest minister,
 • samorządowe instytucje kultury w tym instytucje współprowadzone przez JST i ministra wpisane do rejestru organizatorów samorządowych

z wyłączeniem:

 • domów kultury, ośrodków kultury, centrów kultury i sztuki,
 • bibliotek posiadających status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury, centra kultury i sztuki,
 • gminnych bibliotek publicznych będących samodzielnymi instytucjami kultury oraz gminnych instytucji kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki publiczne, dla których organem założycielskim jest odpowiednio: gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców oraz gmina miejska do 100 tys. mieszkańców).
 • jednostki samorządu terytorialnego (z wyłączeniem JST jako organów prowadzących:
 • domów kultury, ośrodków kultury, centrów kultury i sztuki,
 • bibliotek posiadających status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury, centra kultury i sztuki,
 • gminnych bibliotek publicznych będących samodzielnymi instytucjami kultury oraz gminnych instytucji kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki publiczne, dla których organem założycielskim jest odpowiednio: gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców oraz gmina miejska do 100 tys. mieszkańców).

Zadanie możliwe do realizacji w ramach dofinansowania

(w ramach projektu może być realizowane jedno z trzech poniższych zadań)

Zadanie nr 1: budowa, roboty budowlane, przebudowa, remont wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych i wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej.

minimalna kwota wnioskowana: 300 000 zł

maksymalna kwota wnioskowana: 5 000 000 zł

maksymalny poziom dotacji: 80% (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotacja maks. 50%)

Warunkiem koniecznym w tym zadaniu jest wykonanie robót budowlanych (kosztów podstawowych), które w przypadku zadań wieloletnich muszą pojawić się w każdym roku zadania. Dodatkowo możliwy jest zakup wyposażenia a także wykonanie dokumentacji technicznej;

Zadanie nr 2: zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej.

minimalna kwota wnioskowana: 50 000 zł

maksymalna kwota wnioskowana: 5 000 000 zł

maksymalny poziom dotacji: 80% (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotacja maks. 50%)

Warunkiem koniecznym w tym zadaniu jest przeprowadzenie zakupów wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej z ewentualnym wykonaniem projektu aranżacji wnętrz (bez prac budowlanych i dokumentacji technicznej).

Zadanie nr 3: przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji, w tym projektów architektonicznych, studiów wykonalności, analiz oddziaływania na środowisko.

minimalna kwota wnioskowana: 50 000 zł

maksymalna kwota wnioskowana: 5 000 000 zł

maksymalny poziom dotacji: 80% (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotacja maks. 50%)

Warunkiem koniecznym w tym zadaniu jest wykonanie dokumentacji technicznej (bez prac budowlanych i zakupów wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej).

Wykaz możliwych kosztów kwalifikowanych:

 • koszty wykonania projektów architektonicznych,
 • studium wykonalności,
 • analiza oddziaływań na środowisko,
 • koszty postępowania przetargowego,
 • koszty wykonania i umieszczenia tablicy informacyjnej dotyczącej projektu.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu w sprawie opracowania dokumentacji aplikacyjnej!