Już w ciągu najbliższych miesięcy podmioty z sektora ochrony zdrowia otrzymają możliwość ubiegania się o wsparcie w ramach nowego instrumentu, który będzie funkcjonował niezależnie od kolejnej perspektywy Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.

Wkrótce przyjęty zostanie Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), który jest dokumentem programowym określającym cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19 i stanowi podstawę ubiegania się o wsparcie z europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF). Program przewiduje finansowanie w postaci grantów (dotacji bezzwrotnych) oraz pożyczek.

Środki przeznaczone zostaną na realizację zadań w ramach dziedzin:

 • Zielona energia i zmniejszenie energochłonności,
 • Odporność i konkurencyjność gospodarki,
 • Transformacja cyfrowa,
 • Zielona, inteligentna mobilność,
 • Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia.

Krajowy Program Odbudowy przewiduje 4,3 mld euro na ochronę zdrowia w formie bezzwrotnych dotacji.

Komponent „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”

Obszar/zakres polityki: zdrowie

Wyzwanie: Wyższa jakość i lepszy dostęp do usług zdrowotnych oraz wzmocnienie możliwości szybkiego reagowania systemu ochrony zdrowia na zagrożenia epidemiczne.

Cel: Sprawne funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia oraz poprawa efektywności, dostępności oraz jakości świadczeń zdrowotnych.

Wyzwania

Podstawowe wyzwania w zakresie systemu ochrony zdrowia związane z wybuchem pandemii COVID-19 to:

 • dalszy rozwój publicznych usług cyfrowych oraz zdalnych form świadczenia opieki zdrowotnej – kluczowy element odpowiedzi na zagrożenie związane z pandemią COVID-19 oraz jedno z podstawowych założeń strategii wyjścia z obecnego kryzysu;
 • zakup odpowiedniej liczby szczepionek przeciw COVID-19, ich dystrybucja oraz monitoring przebiegu i efektywności szczepienia;
 • rozwój sektora farmaceutycznego zapewniającego samowystarczalność w produkcji leków.

W zakresie wyzwań długofalowych, wpływających na zwiększenie efektywności i odporności systemu ochrony zdrowia wskazać należy:

 • Zapewnienie odpowiedniej efektywności, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych na wszystkich poziomach – od podstawowej opieki zdrowotnej po leczenie szpitalne.

W tym kontekście kluczowa jest poprawa infrastruktury podmiotów leczniczych w dziedzinach związanych z największymi wyzwaniami demograficznymi i epidemiologicznymi: choroby zakaźne, onkologia, kardiologia, psychiatria, pediatria i inna dziedziny medycyny związana z leczeniem dzieci, geriatria, opieka długoterminowa, choroby układu oddechowego, a także anestezjologia i intensywna terapia.

Cele szczegółowe:

D1. Poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, dostępności oraz jakości świadczeń zdrowotnych, w szczególności w kluczowych obszarach ze względu na zagrożenia epidemiologiczne, choroby cywilizacyjne oraz sytuację demograficzną.

Reformy:

D1.1. Zwiększenie efektywności, dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych poprzez wsparcie infrastrukturalne podmiotów leczniczych i rozwój e-zdrowia

Inwestycje:

D1.1.1. Rozwój i modernizacja infrastruktury podmiotów leczniczych

D1.1.2. Zakup i dystrybucja szczepionek przeciw COVID-19

D1.1.3. Zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii i dalszy rozwój e-zdrowia

D2. Rozwój kadr systemu ochrony zdrowia oraz wzmocnienie potencjału uczelni medycznych i podmiotów leczniczych biorących udział w kształceniu kadr medycznych.

Reformy:

D2.1. Stworzenie odpowiednich warunków dla zwiększenia liczebności kadry medycznej

Inwestycje:

D2.1.1. Wsparcie rozwoju potencjału uczelni medycznych

D3. Rozwój badań naukowych i sektora farmaceutycznego w odpowiedzi na wzmocnienie odporności systemu ochrony zdrowia.

Reformy:

D3.1. Wzmocnienie zaplecza naukowego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Inwestycje:

D3.1.1. Kompleksowy rozwój badań w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Reformy:

D3.2. Stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju sektora leków i wyrobów medycznych

Inwestycje:

D3.2.1. Rozwój potencjału sektora leków i wyrobów medycznych.

Typy inwestycji

 1. W ramach działania D1.1.1. Rozwój i modernizacja infrastruktury podmiotów leczniczych:

Poprawa stanu infrastruktury podmiotów leczniczych w obszarach priorytetowych (w szczególności w zakresie chorób zakaźnych, onkologii, kardiologii, psychiatrii, pediatrii i innych dziedzin medycyny związanych z leczeniem dzieci, geriatrii, opieki długoterminowej, chorób układu oddechowego, a także anestezjologii i intensywnej terapii) poprzez:

 • przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych zapewniającą bezpieczną obsługę pacjentów lub budowę nowej infrastruktury podmiotów leczniczych (wraz z pozyskaniem niezbędnego terenu w niezbędnych przypadkach związanych z brakiem możliwości efektywnego inwestowania środków w przebudowę lub rozbudowę starych, wyeksploatowanych budynków, które nie spełniają standardów obowiązujących dla obiektów ochrony zdrowia;
 • doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną;
 • wsparcie zmian jakościowych w funkcjonowaniu podmiotów leczniczych poprzez realizację niezbędnych działań infrastrukturalnych.
 1. W ramach działania D1.1.2. Zakup i dystrybucja szczepionek przeciw COVID-19:

Osiągnięcie poziomu zaszczepienia społeczeństwa umożliwiającego jak najszybsze zapanowanie nad pandemią COVID-19, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Zakres działania obejmuje zapewnienie szczepionek przeciw chorobie COVID-19.

 1. W ramach działania D1.1.3. Zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii i dalszy rozwój e-zdrowia:

Poprawa funkcjonowania podmiotów leczniczych, zwiększenie efektywności udzielania świadczeń, jak i zapewnienie pacjentowi właściwej opieki i lepszego dostępu do informacji na temat swojego stanu zdrowia, poprzez wsparcie procesu informatyzacji sektora ochrony zdrowia.

Planowane są następujące działania inwestycyjne:

 • rozwój publicznych usług cyfrowych w ochronie zdrowia, m.in. poprzez stworzenie i udostępnienie elektronicznego banku (repozytorium) danych medycznych oraz rozwój wymiany EDM,
 • działania na rzecz wzmocnienia cyberbezpieczeństwa,
 • rozwój i wdrażanie narzędzi informatycznych wspomagających pracę lekarza,
 • optymalizacja ścieżki pacjenta,
 • cyfryzacja procesów ochrony epidemiologicznej,
 • wytworzenie rozwiązań telemedycznych i ich integracja z dostępnymi systemami e-zdrowia,
 • zwiększenie dojrzałości cyfrowej placówek ochrony zdrowia,
 • rozwój kompetencji cyfrowych kadr medycznych,
 • zwiększenie świadomości pacjentów w zakresie rozwiązań cyfrowych,
 • cyfryzacja procesów back office administracji centralnej,
 • rozwój infrastruktury IT w ochronie zdrowia.

Finansowanie

Poziom dofinansowania: 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia

Okres kwalifikowalności wydatków

Kwalifikowane będą wydatki poniesione w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 sierpnia 2026 r.

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu w sprawie wspólnej realizacji Państwa projektów!