Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 3.1 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Beneficjent

Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić organy prowadzące ośrodki wychowania przedszkolnego (OWP), albo podmioty, które przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie  projektu uzyskają wpis do ewidencji prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 168 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, uwzględniający miejsca edukacji przedszkolnej utworzone w ramach projektu.

Wnioskodawca po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu staje się beneficjentem, którym zgodnie z zapisami SzOOP RPO WP 2014-2020 może być podmiot mający status organu prowadzącego OWP.

Lokalizacja projektów możliwych do wsparcia

Możliwe będą projekty na terenie całego województwa pomorskiego.

Przeznaczenie

Typy projektów przewidzianych do realizacji w ramach działania obejmują:

 1. Projekty ukierunkowane na tworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego (w tym przedszkoli przyzakładowych, integracyjnych i specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego), realizowane w oparciu o diagnozę bieżących i prognozowanych potrzeb, w szczególności poprzez:
 2. dostosowanie lub adaptację (prace remontowo–wykończeniowe) budynków
  i pomieszczeń,
 3. modernizację istniejącej bazy przedszkolnej,
 4. zakup i montaż wyposażenia/doposażenia,
 5. zakup pomocy dydaktycznych,
 6. bieżące funkcjonowanie nowego miejsca wychowania przedszkolnego przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy,
 7. wsparcie towarzyszące w postaci pracy środowiskowej z opiekunami prawnymi dzieci, przy zaangażowaniu instytucji pomocy i integracji społecznej na rzecz podnoszenia świadomości w zakresie wpływu edukacji przedszkolnej na rozwój dziecka.
 8. Projekty ukierunkowane na podniesienie jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego, realizowane w oparciu o diagnozę potrzeb, zgodnie
  z regionalnymi ramami kompleksowego wspomagania przedszkoli, wyłącznie jako uzupełnienie działań dotyczących tworzenia trwałych miejsc wychowania przedszkolnego, w szczególności poprzez
  a) rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, obejmujące m.in.:
 • zajęcia edukacyjne rozwijające kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy oraz postawy i umiejętności (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa),
 • zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze (zajęcia specjalistyczne np.: logopedyczne, terapeutyczne, psychologiczne, gimnastyka korekcyjna).
  b) doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie prowadzenia zajęć, o których mowa w pkt a), wyłącznie jako uzupełnienie działań dotyczących rozszerzenia oferty ośrodków wychowania przedszkolnego, obejmujące m.in.:
 • kursy i szkolenia,
 • studia podyplomowe,
 • staże i praktyki,
 • programy wspomagania,
 • sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli,
 • współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami.

 

Procedura/tryb wyboru

Nabór i ocena wniosków będzie przeprowadzona w trybie konkursowym.

Podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie protestów jest Instytucja Zarządzająca RPO WP.

Forma wsparcia

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 15%, przy czym poziom ten będzie każdorazowo uzależniony od decyzji IZ RPO WP.

Minimalna wartość projektu wynosi 50 tys. PLN.

Forma dofinansowania

W projektach, w których wartość wkładu publicznego (środków publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100.000 EUR obligatoryjne jest rozliczanie wydatków
w oparciu o uproszczone formy, tj.:

 • kwoty ryczałtowe,
 • stawki jednostkowe.

Zastosowanie danej formy jest każdorazowo uzależnione od decyzji IZ RPO WP.

Bez względu na wartość projektu, w przypadku rozliczania w projekcie kosztów pośrednich obligatoryjnie stosowane są stawki ryczałtowe.

Warunki dofinansowania

Preferowane będą projekty:

W zakresie tworzenia trwałych miejsc edukacji przedszkolnej:

1) realizowane w partnerstwie kilku samorządów (np. gmina-gmina, powiat-gmina) lub
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego/publiczno-społecznego,

2) uzgodnione w ramach ZPT,

3) identyfikowane i realizowane z wykorzystaniem elementów podejścia oddolnego, integrującego aktywności wielu podmiotów w ujęciu wielosektorowym w oparciu o wspólną strategię działania,

4) zapewniające trwałość efektów poprzez utrzymanie przez organy prowadzące wspartych
w ramach projektów struktur przedszkolnych w liczbie odpowiadającej faktycznemu
i prognozowanemu zapotrzebowaniu na tego typu usługi co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu.

W ramach wdrażania kompleksowego wspomagania przedszkoli realizowane będą projekty łączące działania skierowane do nauczycieli, dzieci oraz ich opiekunów prawnych:

1) partnerskie, w tym przede wszystkim realizowane przez organy prowadzące szkoły/przedszkola z co najmniej jednym spośród następujących podmiotów:

 • organizacje pozarządowe,
 • instytucje edukacyjne/szkoły wyższe,
 • instytucje kultury.

2) realizowane z wykorzystaniem technologii i usług cyfrowych.

Termin naboru

Zgodnie z harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w roku 2020, nabór wniosków prowadzony będzie od 29 grudnia 2020 roku do 8 lutego 2021 roku.