W związku z możliwością uzyskania wsparcia z funduszy europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 zapraszamy współpracy w  zakresie przygotowania kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej.

Ogólne informacje

Głównym celem Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 jest wspieranie transgranicznej współpracy w sferze społecznej, środowiskowej, gospodarczej i instytucjonalnej.

Program jest skoncentrowany na 4 celach tematycznych z zamkniętej listy wskazanej w Dokumencie Programowym dla programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. W ramach Programu wybrano następujące cele tematyczne:

 1. CT 3 Promocja kultury lokalnej i ochrona dziedzictwa kulturowego;
 2. CT 6 Ochrona środowiska i dostosowanie do zmian klimatu;
 3. CT 7 Poprawa dostępności regionów, rozwój sieci i systemów transportowych oraz komunikacji;
 4. CT 10 Promocja zarządzania granicami i bezpieczeństwo granic.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

W Programie ustanowiono 4 priorytety, które odzwierciedlają wybrane Cele Tematyczne Programu:

 1. Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego;
 2. Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym;
 3. Dostępne regiony oraz trwały transgraniczny transport i komunikacja;
 4. Wspólne działania na rzecz efektywności i bezpieczeństwa na granicach.

Kto może uzyskać dofinansowanie?

O wsparcie mogą starać się:

 • Władze krajowe, regionalne i lokalne;
 • Jednostki zarządzane zgodnie z prawem publicznym lub prywatnym;
 • Organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną.

Lokalizacja projektów możliwych do wsparcia

Na obszarze programu, w którego skład wchodzą:

 • Obwód Kaliningradzki;
 • województwo warmińsko-mazurskie;
 • województwo podlaskie;
 • województwo pomorskie.

Poziom dofinansowania: do 90% kosztów kwalifikowalnych,

Wkład własny: min 10%,

Dofinansowanie: 100 000 – 2 500 000 euro (dla wszystkich partnerów łącznie).

Termin naboru

Nabór wniosków w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 planowany jest między 16 kwietnia a 16 lipca 2018 r.