Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ogłosił nabór wniosków w ramach działania 10.4 Redukcja emisji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Kto może składać wnioski i jakie projekty mogą otrzymać dofinansowanie?

O wsparcie mogą ubiegać się:

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
  • związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  • przedsiębiorcy.

Typy projektów przewidzianych do realizacji w ramach działania obejmują:

  •  rozbudowa lub przebudowa scentralizowanych systemów zaopatrzenia w ciepło, obejmujących źródła, sieci i węzły cieplne wraz z przyłączem do budynku,

Uzupełniająco w ramach ww. typów projektów dopuszcza się budowę lub modernizację systemów zarządzania energią.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi ponad 15 mln PLN.

Nabór wniosków trwa od 27 stycznia 2020 r. do 28 lutego 2020 r.

Zapraszamy do konsultacji Państwa planów inwestycyjnych w kontekście możliwości otrzymania wsparcia!