Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił 2 nabory wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 10.4 Redukcja emisji RPO WP 2014-2020.

 

Nabory skierowane są do:

1) jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych,

2) związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,

3) jednostek administracji rządowej,

4) innych jednostek sektora finansów publicznych,

5) organizacji pozarządowych,

6) jednostek naukowych,

7) instytucji edukacyjnych,

8) szkół wyższych,

9) przedsiębiorców.

 

I nabór potrwa do 14 października 2016 r. i skierowany jest do inwestycji obejmujących:

  • modernizację oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych
    i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych,
  • rozbudowę systemu monitoringu powietrza.

 

II nabór potrwa do 16 grudnia 2016 r. i umożliwia realizację projektów zakładających:

  • rozbudowę lub przebudowę scentralizowanych systemów zaopatrzenia w ciepło, obejmujących źródła, sieci i węzły cieplne wraz z przyłączem do budynku,
  • likwidację istniejących indywidualnych źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych wraz z podłączeniem odbiorców do miejskiego systemu ciepłowniczego lub lokalnych systemów ciepłowniczych,
  • budowę nowych i modernizację istniejących źródeł ciepła w tym wykorzystujących OZE.

Uzupełniająco dopuszcza się budowę lub modernizację systemów zarządzania energią.