Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków do działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Kto może składać wnioski i jakie projekty mogą otrzymać dofinansowanie?

O wsparcie mogą ubiegać się:

  • przedsiębiorcy (forma prawna– kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124),
  • jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 403, kod 429, kod 430, kod 431),
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami (forma prawna – kod 115),
  • spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140).

Typy projektów przewidzianych do realizacji w ramach działania obejmują:

  • przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji;
  • budową przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych;
  • budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym;
  • podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 100 mln PLN.

Nabór wniosków rozpocznie się w maju 2018 r.

Zapraszamy do konsultacji Państwa planów inwestycyjnych w kontekście możliwości otrzymania wsparcia!