Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił kolejny nabór wniosków do działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

O wsparcie mogą starać się:

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne;
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Jakie projekty mogą otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie otrzymać mogą projekty obejmujące swoim zakresem elementy  gospodarki  odpadami zgodnej z hierarchią  sposobów  postępowania z odpadami  z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów:

  • inwestycje dotyczące wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
  • inwestycje dotyczące innych elementów niż wyłącznie Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Do  konkursu mogą zostać zgłoszone dwa rodzaje projektów:

  1. inwestycje dotyczące wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, które będą obsługiwać powyżej 20 tysięcy mieszkańców lub wartość ich kosztów kwalifikowanych będzie większa niż 2 mln zł (wymagane jest spełnienie przez projekt co najmniej jednego ze wskazanych warunków),
  2. inwestycje dotyczące innych elementów niż wyłącznie Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, dla których wartość kosztów kwalifikowanych będzie większa niż 8 mln zł.

Alokacja środków w konkursie wynosi 10 000 000 zł w tym:

– 2 000 000 zł dla inwestycji dotyczących wyłącznie PSZOK,

– 8 000 000 zł dla inwestycji dotyczących innych elementów niż wyłącznie PSZOK.

Nabór zostanie przeprowadzony od 31 lipca do 27 września 2019 r.

Zapraszamy do współpracy w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla Państwa projektów.