Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego prowadzi nabór wniosków w ramach Działania: 11.2 Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU) Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Ogólne informacje

Celem działania jest wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków zdrowotnych oraz zwiększenie odporności systemu ochrony zdrowia i dostępności do usług w Wielkopolsce. Planowane inwestycje wspomogą system ochrony zdrowia w odbudowie po pandemii.

Projekty dotyczące wsparcia ochrony zdrowia mogą być realizowane, jeśli dotyczą świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wynikających bezpośrednio z pandemii COVID-19 lub związanych ze skutkami pośrednimi pandemii m.in. zaniechaniem lub odroczeniem świadczeń medycznych dotyczących chorób takich jak np. choroby układu krążenia, nowotworowe, układu kostno-stawowego i mięśniowego, układu oddechowego, choroby psychiczne, świadczenia zdrowotne w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii, opieki geriatrycznej, długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej.

Beneficjent

Do skorzystania z dofinansowania w ramach naboru uprawnione są:

  • szpitale wojewódzkie, powiatowe, kliniczne;
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki oraz jednostki im podległe;
  • podmioty lecznicze utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (a także
  • przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń);
  • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną.

Projekt musi być realizowany wyłącznie w podmiocie leczniczym posiadającym umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w zakresie zbieżnym z zakresem projektu.

Przeznaczenie

Dofinansowaniem w ramach konkursu zostaną objęte projekty polegające na wsparciu podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w ramach leczenia szpitalnego. Wsparcie polegać będzie przede wszystkim na dostosowaniu infrastruktury podmiotów leczniczych o znaczeniu regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym do potrzeb wynikających bezpośrednio oraz pośrednio z pandemii COVID-19 poprzez:

a) doposażenie placówek medycznych w sprzęt medyczny, aparaturę medyczną, diagnostyczną i laboratoryjną;

b) zakup i wyposażenie karetek pogotowia ratunkowego/ambulansów;

c) przeprowadzenie niezbędnych prac modernizacyjnych i adaptacyjnych

(dopuszczalne tylko w uzasadnionych przypadkach);

d) zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji (wyłącznie jako element projektu realizowanego w ramach ppkt. a-c).

Wartość projektu

  • Maksymalny poziom dofinansowania projektu: do 85% wydatków kwalifikowalnych.
  • Minimalna wartość kosztów całkowitych projektu to 50 000,00 PLN.
  • Koszt poniesiony na wydatki objęte mechanizmem elastyczności finansowej cross-financingu jest kwalifikowalny tylko do wysokości 10% całkowitej wartości projektu.

Okres kwalifikowalności wydatków

Początkiem okresu kwalifikowania wydatków jest 1 lutego 2020 r. Zakończenie realizacji projektu musi nastąpić nie później niż jest 30 czerwca 2023 r. Jednocześnie ze względu na charakter konkursu wspierającego działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych, dopuszcza się dofinansowanie projektów fizycznie ukończonych lub w pełni zrealizowanych.

Procedura/tryb wyboru

Nabór i ocena wniosków będzie przeprowadzona w trybie konkursowym.

Forma wsparcia

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 85%

Forma dofinansowania

Zaliczka/refundacja

Beneficjent otrzymuje płatność w formie płatności z budżetu środków europejskich jako refundację poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowanych lub jako zaliczkę na poczet przyszłych wydatków kwalifikowanych.

Termin naboru

Wnioski w naborze można składać do 24 czerwca 2022 r.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej realizacji Państwa zamierzeń inwestycyjnych!