Agencja Rozwoju Pomorza ogłosiła nabór wniosków w ramach poddziałania 1.1.1 Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Kto może składać wnioski i jakie projekty mogą otrzymać dofinansowanie?

O wsparcie mogą starać się:

  • przedsiębiorcy w ewentualnych partnerstwach z:

– innymi przedsiębiorcami,
– jednostkami naukowymi,
– szkołami wyższymi,
– IOB,
– izbami gospodarczymi i organizacjami przedsiębiorców,
– organizacjami pozarządowymi,
– innymi instytucjami prowadzącymi badania naukowe lub prace rozwojowe,

  • podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki we współpracy z przedsiębiorcami.

Typy projektów przewidzianych do realizacji:

W ramach prac badawczo – rozwojowych możliwe będą:

1. realizacja przez przedsiębiorstwa badań przemysłowych i prac rozwojowych, w tym przygotowanie prototypów doświadczalnych, tworzenie linii demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji nowych lub ulepszonych produktów/procesów/usług

oraz

wdrożenie wyników prac B+R zrealizowanych w ramach projektu rozumiane jako wprowadzenie oferty na rynek, w tym m.in. budowa, rozbudowa lub zakup niezbędnych obiektów, maszyn i urządzeń – wyłącznie w powiązaniu z prowadzonymi badaniami, jako kolejny etap w ramach jednego procesu B+R,

2. wsparcie procesu zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa dla własnych rozwiązań technicznych, w tym przygotowania zgłoszenia lub zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego do właściwego organu w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej,

3. zakup przez przedsiębiorstwa i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą,

4. realizacja projektów badawczo-rozwojowych zmierzających do komercjalizacji wyników, realizowanych przez jednostki B+R w ramach skutecznej współpracy z przedsiębiorstwami.

W ramach tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw możliwe będą:

5. budowa, rozbudowa, przebudowa laboratoriów specjalistycznych, działów B+R lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach,

6. zakup wyposażenia, w tym aparatury badawczej, sprzętu i urządzeń laboratoryjnych, technologii i innej niezbędnej infrastruktury służącej tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.

Nabór wniosków rozpocznie się 15 lutego 2019 r. i potrwa do 29 marca 2019 r.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi ok. 100 mln PLN.

Zapraszamy do konsultacji Państwa planów inwestycyjnych w kontekście możliwości otrzymania wsparcia!