Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia poddziałania 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych.

Nabór dotyczy wyłącznie wsparcia w zakresie leczenia chorób psychicznych!

Kto może składać wnioski?

Podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • przedsiębiorcy,
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 • lekarze i pielęgniarki, którzy wykonują swój zawód w ramach działalności leczniczej i udzielają świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Z wyłączeniem podmiotów z obszaru ZIT Elbląg.

Na co można otrzymać wsparcie?

Na zasadach i w zakresie zgodnym z Policy Paper dla ochrony zdrowia (dokument stanowiący ramy strategiczne dla interwencji w sektorze ochrony zdrowia) wspierane będą m.in. projekty polegające na:

 1. Schemat A dotyczy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS). Przeznaczony jest dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które realizują świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i/lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i nie oferują stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych:
 • doposażenie podmiotów w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną (wraz z zastosowaniem TIK – oprogramowanie, sprzęt – jako element projektu) oraz środki ochrony (wyłącznie na potrzeby przeciwdziałania zagrożeniu epidemicznemu związanemu z pandemią COVID-19).
 1. Schemat B przeznaczony jest dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które realizują stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne dla mieszkańców przynajmniej jednego powiatu (z wyłączeniem ośrodków specjalistycznych):
 • doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną (wraz z zastosowaniem TIK – oprogramowanie sprzęt – jako element projektu) oraz środki ochrony (wyłącznie na potrzeby przeciwdziałania zagrożeniu epidemicznemu związanemu z pandemią COVID-19);
 • budowa, rozbudowa, modernizacja ww. podmiotów (w tym, w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych) – inwestycje w obiekty i zakup wyposażenia (wraz z zastosowaniem TIK – oprogramowanie, sprzęt – jako element projektu).
 1. Schemat C przeznaczony jest dla ośrodków specjalistycznych, tj. podmiotów leczniczych, w których przynajmniej na 3 oddziałach świadczenia wysokospecjalistyczne stanowią ponad 20% wartości wykonywanych świadczeń oraz podmioty monospecjalistyczne prowadzące działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne w trybie dłuższym niż jednodniowe:
 • doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną (wraz z zastosowaniem TIK – oprogramowanie, sprzęt – jako element projektu) oraz środki ochrony (wyłącznie na potrzeby przeciwdziałania zagrożeniu epidemicznemu związanemu z pandemią COVID-19);
 • budowa, rozbudowa, modernizacja ww. podmiotów (w tym, w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych) – inwestycje w obiekty i zakup wyposażenia (wraz z zastosowaniem TIK – oprogramowanie sprzęt – jako element projektu).

UWAGA! Środki w konkursie zostaną przeznaczone wyłącznie na zadania dotyczące świadczeń medycznych w zakresie chorób psychicznych.

Jakie projekty będą preferowane?

 • efektywne kosztowo i realizowane przez podmioty, które wykazują największą efektywność

finansową,

 • przewidujące działania konsolidacyjne i inne formy współpracy podmiotów leczniczych,
 • działania w zakresie reorganizacji i restrukturyzacji wewnątrz podmiotów leczniczych, w celu maksymalizacji wykorzystania infrastruktury, w tym sąsiadującej, oraz stopnia jej dostosowania do istniejących deficytów.

Specyfika naboru:

 1. Możliwa realizacja projektów w trybie „zaprojektuj i wybuduj”
 2. Obowiązkowe jest uzyskanie decyzji wojewody o celowości inwestycji (wniosek w systemie IOWISZ)
 3. Nie jest możliwa realizacja projektów zakończonych/zrealizowanych.
 4. Projekt musi być zgodny z mapą potrzeb zdrowotnych.
 5. Inwestycje polegające na dostosowaniu istniejącej infrastruktury do obowiązujących przepisów są niekwalifikowane, chyba że ich realizacja jest uzasadniona z punktu widzenia poprawy efektywności (w tym kosztowej) i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.
 6. Konieczne jest posiadanie umowy z NFZ na zakres objęty zadaniem.
 7. Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) daje więcej punktów.

Forma wsparcia

Maksymalny poziom dofinansowania: do 85% kosztów kwalifikowanych

Wartości projektów ustalone dla schematu A:

 • minimalna wartość: 50 000 PLN,
 • maksymalna wartość: 300 000 PLN;

Wartości projektów ustalone dla schematu B:

 • minimalna wartość: 300 000 PLN,
 • maksymalna wartość: 5 000 000 PLN;

Wartości projektów ustalone dla schematu C:

 • minimalna wartość: 500 000 PLN,
 • maksymalna wartość: nie określono;

Termin naboru

Wnioski wraz z załącznikami należy składać do 29 maja 2020 roku.