Ministerstwo Zdrowia ogłosiło nabór wniosków dotyczących wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży w ramach Programu wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży na lata 2022–2023.

Celem działania jest podniesienie standardu opieki nad młodymi pacjentami, poprawa jakości
i dostępności do świadczeń oraz skrócenie czasu hospitalizacji w oddziałach psychiatrycznych. Realizowane w ramach Programu będą projekty, których inwestycje będą miały wpływ na następujące obszary:

 • zwiększenie efektywności funkcjonowania podmiotu, co ma bezpośrednie przełożenie na usprawnienie systemu ochrony zdrowia;
 • poprawę jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia;
 • poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego populacji dzieci i młodzieży w Polsce;
 • zwiększenie dostępności do specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych;
 • podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej prawidłowego funkcjonowania systemu opieki, w tym kompleksowej i koordynowanej;
 • skrócenie czasu i kosztów hospitalizacji pacjentów;
 • zwiększenie jakości działań w obszarze diagnostyki i terapii w zakresie opieki psychiatrycznej;
 • podniesienie jakości opieki nad pacjentem i standardu obsługi.

Beneficjent

Do skorzystania z dofinansowania w ramach naboru uprawnione są wyłącznie podmioty lecznicze, posiadające umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień realizowanych w warunkach stacjonarnych w co najmniej jednym z wymienionych zakresów:

 • świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży;
 • leczenie zaburzeń nerwicowych dla dzieci i młodzieży;
 • świadczenia w psychiatrii sądowej w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia
  dla nieletnich;
 • świadczenia opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne dla dzieci i młodzieży;
 • świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze psychiatryczne dla dzieci i młodzieży;
 • świadczenia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w hostelu

Przeznaczenie

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w zakresie projektów dotyczących:

 • dostosowania, przebudowy oraz rozbudowy pomieszczeń oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży;
 • dostosowania, przebudowy oraz rozbudowy pomieszczeń izby przyjęć lub szpitalnego oddziału ratunkowego w zakresie przestrzeni służącej potrzebom pacjentów oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży;
 • dostosowania infrastruktury do potrzeb związanych z segregacją pacjentów (triage) zgodnie z obowiązującymi wytycznymi epidemiologicznymi;
 • inwestycji mających na celu przygotowanie oddziału do stosowania bardziej efektywnych metod diagnozy i leczenia;
 • zakupu wyrobów medycznych, takich jak łóżko szpitalne oraz zakup sprzętu będącego pierwszym wyposażeniem inwestycji budowlanej;
 • modernizacji lub odpowiedniego zagospodarowania należących do szpitala pomieszczeń oraz terenu przeznaczonego na cele terapeutyczne i rekreacyjne, mających za zadanie zagwarantowanie bezpieczeństwa pacjentów oraz prowadzenie efektywnych form terapii.

Wartość projektu

 • Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 mln zł.
 • Całkowita alokacja środków w ramach naboru wynosi 80 mln zł.

Procedura/tryb wyboru

Nabór i ocena wniosków będzie przeprowadzona w trybie konkursowym.

Termin naboru

Termin składania wniosków – 27 grudnia 2022 r.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu w sprawie realizacji Państwa projektów!