Jednym z czterech priorytetów Funduszu Europejskiego dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 jest Ścieżka SMART, która umożliwia ujęcie w jednym projekcie całego innowacyjnego przedsięwzięcia lub jego części w sposób adekwatny do potrzeb firmy.

Dofinansowanie będzie można uzyskać na: prace badawczo-rozwojowych (B+R), wdrożenie innowacji, rozwój infrastruktury B+R, internacjonalizacje, rozwój kompetencji pracowników i osób zarządzających, cyfryzację oraz „zazielenianie” przedsiębiorstwa.

Beneficjenci:

 1. indywidualne mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, w II kwartale 2023 r. również konsorcja MŚP, (nabór wniosków prowadzony będzie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości),
 2. indywidualne duże przedsiębiorstwa; w II kwartale 2023 r. również konsorcja składające się z dużych przedsiębiorstw + MŚP; dużych przedsiębiorstw + organizacje badawcze lub NGO. (nabór wniosków prowadzony będzie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju).

Nabór wniosków:

Nabór ciągły podzielony na 4 rundy od lutego do sierpnia 2023 r.

Maksymalny poziom dofinansowania w projekcie będzie uzależniony od typów działań w ramach projektu oraz regionu, w którym działa Wnioskodawca. Szczegółowe informacje dot. maksymalnego dofinansowania będą znane 7 lutego 2023 r.

WAŻNE: Preferowane będą projekty, w których będzie występować co najmniej jedna innowacja na poziomie minimum krajowym i będzie ona efektem prac B+R planowanych do realizacji w module B+R.

Zakres tematyczny projektu:

Każdy z projektów musi składać się z określonych modułów. Obowiązkowym modułem dla MŚP jest przynajmniej jeden z dwóch rodzajów modułów tj. prowadzenie prac – badawczo rozwojowych (MODUŁ B+R) lub wdrożenie wyników prac badawczo rozwojowych (MODUŁ WDROŻENIE INNOWACJI).

W przypadku dużych przedsiębiorstw wniosek o dofinansowanie musi obligatoryjnie obejmować działania polegające na prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych (MODUŁ PRACE B+R). Wniosek może również obejmować (fakultatywnie) moduł wdrożenie innowacji.

 1.  MODUŁ B+R – moduł obowiązkowy dla dużych firm przeznaczony na wsparcie wszystkich lub wybranych elementów procesu badawczego (od prac przemysłowych, rozwojowych, w tym tworzenie demonstratora/prototypu, aż po testy, których efektem powinno być opracowanie innowacyjnego na skalę kraju rozwiązania, możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej).

Aby uzyskać wsparcie w ramach modułu musi on uwzględniać co najmniej prace rozwojowe.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

 • duże przedsiębiorstwa: 1 mln zł,
 • MŚP bez limitu.
 1. MODUŁ WDROŻENIE INNOWACJI – finansowanie wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, w formie innowacyjnych rozwiązań (nowego/ulepszonego wyrobu/usługi lub procesu biznesowego), które będą spójne z obszarami Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Moduły fakultatywne w projekcie:

 1. MODUŁ INFRASTRUKTURA B+R – dofinansowanie infrastruktury niezbędnej do realizacji agendy badawczej, na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów lub usług. Celem modułu jest utworzenie lub rozwój centrum badawczo-rozwojowego.
 1. MODUŁ INTERNACJONALIZACJA – umiędzynarodowienie produktów. Dofinansowaniem mogą być objęte takie działania jak: promocja zagraniczna wyrobów lub usług pod marką produktową przedsiębiorstwa lub produktów będących własnością przedsiębiorcy; wsparcie procesu komercjalizacji wyników prac B+R za granicą oraz udział w zagranicznych wydarzeniach targowo-wystawienniczych. Wsparciem będzie również objęte uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej lub ich obrona w przypadku naruszenia.
 • MODUŁ KOMPETENCJE – wsparcie w zakresie doskonalenia kompetencji pracowników i osób zarządzających, zdobywanie przez nich nowych umiejętności oraz wiedzy, a także nabywania kwalifikacji, w tym kwalifikacji włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), lub kwalifikacji i kompetencji rekomendowanych przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji, rozumianych jako formalne potwierdzanie posiadanych kompetencji, przez uprawniony do tego podmiot, w szczególności z zakresu obszarów: prac B+R, inteligentnych specjalizacji, transformacji przemysłu w kierunku gospodarki 4.0, zarządzania innowacjami, transferu technologii, komercjalizacji wyników prac B+R, kompetencji z zakresu internacjonalizacji, ochrony własności przemysłowej, cyfryzacji, polityki klimatycznej, gospodarki niskoemisyjnej, ekoprojektowania, gospodarki o obiegu zamkniętym, a także kompetencji niezbędnych do obsługi infrastruktury badawczej sfinansowanej w ramach projektu.
 • MODUŁ CYFRYZACJA – celem modułu jest inwestycja związana  z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie, których celem jest transformacja cyfrowa działalności produkcyjnej, usługowej, modelu biznesowego, procesów oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa.
 • MODUŁ ZAZIELENIE PRZEDSIĘBIORSTW –  transformacja przedsiębiorstwa w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym rozwój nowych modeli biznesowych na to ukierunkowanych.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu w sprawie realizacji Państwa projektów!