Celem programu jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie.

Program realizowany jest ze środków krajowych, a jego operatorem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami mogą być jednostki samorządu terytorialnego jako organizatorzy publicznego transportu zbiorowego.

Typy projektów

Program przewiduje możliwość dofinansowania przedsięwzięć zmierzających do obniżenia zużycia energii i paliw w transporcie publicznym:

 1. Projekty dotyczące pojazdów polegające na:
  1. nabyciu/leasingu nowych autobusów elektrycznych wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania wraz ze szkoleniem kierowców/mechaników z zakresu obsługi bezemisyjnych autobusów,
  2. nabyciu/leasingu nowych trolejbusów tj. autobusów przystosowanych do zasilania energią elektryczną z sieci trakcyjnej wyposażonych w dodatkowy układ napędu, dzięki któremu będą mogły pokonywać trasę bez trakcji elektrycznej (np. baterie trakcyjne lub wodorowe ogniwo paliwowe) wraz ze szkoleniem kierowców/mechaników z zakresu obsługi bezemisyjnych autobusów,
  3. nabyciu/leasingu nowych autobusów elektrycznych wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych wraz ze szkoleniem kierowców/mechaników z zakresu obsługi bezemisyjnych autobusów,
 2. Projekty polegające na modernizacji lub budowie infrastruktury wykorzystywanej wyłącznie do obsługi i prawidłowego użytkowania nabytych/leasingowanych autobusów, w tym  w szczególności punktów ładowania lub tankowania wodoru wraz z  niezbędną dla ich funkcjonowania infrastrukturą towarzyszącą albo sieci trakcyjnej. Infrastruktura wykorzystywana będzie wyłącznie do obsługi transportu publicznego;
 3. Projekty polegające na modernizacji lub budowie ogólnodostępnej stacji ładowania lub stacji tankowania wodoru pozwalającej na obsługę i prawidłowe użytkowanie nabytych/leasingowanych autobusów.

Maksymalna kwota dofinansowania przedsięwzięcia nie może przekroczyć:

 1. dla organizatorów komunikacji miejskiej i gminnej:
 2. 21 milionów powiększone o 300 zł / mieszkańca – podmiot o liczbie mieszkańców niższej lub równej 70 tys.,
 3. 42 mln zł powiększone o 200 zł / mieszkańca powyżej 70 tys. mieszkańców – podmiot o liczbie mieszkańców wynoszącej powyżej 70 tys., lecz nie więcej niż 140 tys.,
 4. 56 mln zł powiększone o 100 zł / mieszkańca powyżej 140 tys. mieszkańców – podmiot o liczbie mieszkańców wyższej niż 140 tys.,

jednak nie więcej niż 90 mln zł;

 1. dla organizatorów pozostałych rodzajów komunikacji – 120 mln zł

Okres kwalifikowalności wydatków

Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.10.2020 r. do 31.12.2025 r., w którym to okresie poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane, przy czym w przypadku leasingu okres kwalifikowalności kosztów: od 01.10.2020 r. do 31.12.2035 r.

Forma wsparcia

 • dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych (różnica między wartością kosztów kwalifikowanych a kwotą dotacji),
 • dofinansowanie w formie dotacji do 90% kosztów kwalifikowanych (w zależności od typu projektu).

Okres wdrażania programu

 • zobowiązania (podpisywanie umów) podejmowane będą do 31.12.2023 r.,
 • środki wydatkowane będą do 31.12.2025 r. (w przypadku leasingu do 31.12.2035 r.)

Termin składania wniosków

Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym.

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki należy składać w terminie do 20.12.2021 r.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej realizacji Państwa zamierzeń inwestycyjnych!